تحصیل آماده شدن برای زندگی نیست تحصیل خود زندگی است تربیت امروز، سازندگی فردا

پیشنهاد می کنیم برترین های مدارس را مشاهده نمایید.