این آگهی منقضی شده است.

مرکز آموزش و درمان دیابت

مرکز آموزش و درمان دیابت
جلسه مقدماتی رایگان دوره های 3 روزه آموزش شامل ، کلیات، تغذیه، ورزش دارو، عوارض

پیشنهاد می کنیم برترین های خدمات و مراکز درمانی را مشاهده نمایید.