باشگاه چاقی پردیس سلامت

icon tel
باشگاه چاقی پردیس سلامت
        افراد چاق
 ممکن است با امراض اسکلتی، قلبی، ریوی و .. نهایتا نارسایی تناسب اندام انزوای اجتماعی مواجه گردند
    

پیشنهاد می کنیم برترین های باشگاه ورزشی را مشاهده نمایید.