دارای بخش های عمومی ، داخلی، دندانپزشکی 
 زنان و زایمان ، پوست ومو...
گفتار درمانی، شنوایی سنجی، تزریقات سرم تراپی، اورژانس
    

پیشنهاد می کنیم برترین های خدمات و مراکز درمانی را مشاهده نمایید.