دارای بخش های عمومی ، داخلی، دندانپزشکی زنان و زایمان ، پوست ومو... گفتار درمانی، شنوایی سنجی، تزریقات سرم تراپی، اورژانس

پیشنهاد می کنیم برترین های خدمات و مراکز درمانی را مشاهده نمایید.