دارای استاندارد GMP استرالیا - دوره 2 هفته ای ( کاهش وزن تا 3 کیلوگرم ) - دوره 4 هفته ای ( کاهش وزن تا 5 کیلوگرم ) - دوره 6 هفته ای ( کاهش وزن تا 7 کیلوگرم ) - دوره 8 هفته ای ( کاهش وزن تا 10 کیلوگرم )

پیشنهاد می کنیم برترین های محصولات پزشکی را مشاهده نمایید.