آزمایشگاه پاتوبیولوژی سپند

icon tel
آزمایشگاه پاتوبیولوژی سپند
        مرکز ارائه خدمات آزمایشگاهی 
تخصصی و فوق تخصصی 
سیتولوژی، پاتولوژی و تشخیص مولکولی
    

پیشنهاد می کنیم برترین های خدمات و مراکز درمانی را مشاهده نمایید.