گروه کالا و خدمات
ویژه بانوان
با اصولی ساده و صحیح
توسط دانش آموخته ی دانشگاه هنر