گروه کالا و خدمات
تمامی پیتزاها به صورت چیز کر است ( دور پنیر) می باشد