گروه کالا و خدمات
برگزاری کلیه مراسم با گنجایش ۳۰۰ نفر