گروه کالا و خدمات
برنامه ریزی و مشاوره
دبیر باسابقه و مولف کتب شیمی گاج، رزمندگان و ...