سابقه داشتن زایمان زودرس در حاملگی قبلی ، قویترین ریسک فاکتور برای  تکرار چنین حالتی  در زایمان های بعدی است،  هرچند که بیشتر این مادران حاملگی بعدی را به ترم می رسانند . سایر عوامل موثر عبارتند از:

  • حامگی دو قلو و یا سه قلو
  • رحم غیر طبیعی مثل رحم دو شاخ يا داراي سپتوم
  • نارسايي دهانه رحم

 جفت  سر راهي که جفت بطور کامل یا ناقص روی دهانه رحم را می پوشاند. کنده شدن  جفت (جدا شدن جفت از رحم قبل از وضع حمل)
کشیده شدن و تحت فشار بودن رحم بعلت افزایش حجم مثلاداشتن جنین دوقلو، سه قلو و یا افزایش مایع آمنیوتیک در اطراف جنین، از علل ایجاد کشش در  رحم هستند که در نهایت منجر به انقباض رحم و زایمان زودرس می شوند.
باکتری ها و التهابات
 التهابهایی که در اثر  عفونت رحم ایجاد می شوند،  با تولید مواد واسطه ای باعث افزایش انقباضات رحم می شوند.
 استرس های فیزیکی و روانی
استرس های شدید هورمون هایی را در بدن آزاد  می کنند که موجب انقباض رحم و زایمان زودرس می شوند.