تردميل ضد جاذبه ALTER_G با بكارگيري تكنولوژي سازمان هوا و فضا آمريكا NASA تحولي عظيم در روند بهبودي بيماران فراهم آورده است.

این تردميل از ٢٠٪‏ تا ١٠٠٪‏ فشار بر اندام تحتاني را كاهش ميدهد

- اين نوع تردميل با كاهش وزن بدن به ميزان دلخواه امكان راه رفتن و حتي دويدن را براي افرادي كه دچار شكستگي در اندام تحتاني،آسيب هاي مچ پا،لگن وجراحي زانو هستند به وجود مي آورد

-  موارد فوق بخشي از كاربردهاي استثنايي اين تردميل منحصر به فرد مي باشند با تردميل ALTER_G ميتوانيد سريع تر و ايمن تر به روال عادي زندگي برگرديد.