دكتر نصور احمدي؛ دكتراي علوم ورزشي و مربي بدنسازي

در رابطه با تمرين قدرتي، امكان افزايش قدرت عضلاني در عضلات يك ناحيه در يك زاويه خاص به‌صورت ايستا يا در يك دامنه خاص حركتي به صورت ديناميك وجود دارد. اين كار را مي‌توان با استفاده از تركيب تحريك مكانيكي (تمرين با وزنه) و تحريك الكتريكي (با فركانس پايين) به‌صورت همزمان يا پشت‌سرهم انجام داد.

ميانگين بهبود 5/23 درصدي قدرت بيشينه ايزومتريك در افراد تمرين نكرده از طريق تحريك الكتريكي عضله گزارش شده است. لازم به ذكر است كه امكان افزايش اين پيشرفت از طريق تركيب تمرين با وزنه و تحريك الكتريكي وجود دارد. مشاهده شده است كه تمرينات تركيبي اثرات فوق‌العاده‌اي بر قدرت بيشينه دارند.

ورزشكاران رشته‌هاي مختلف نيز افزايش 15 تا 40 درصدي قدرت بيشينه ايزومتريك را از طريق اين تمرينات تجربه كرده‌اند. براي مثال، شناگران حرفه‌اي، بهبود معني‌داري در قدرت درون‌گرا و برون‌گراي عضلات پشتي بزرگ و چهارسر راني و ركورد شناي آزاد را كسب كرده‌اند. تركيب تمرينات قدرتي كلاسيك (هايپرتروفي) و تحريك الكتريكي عضله باعث افزايش هر دو مولفه عملكرد (سرعت حركت و قدرت) مي‌شود .

يك مطالعه مروري نشان داده است كه تحريك الكتريكي عصبي-عضلاني، تاثير مثبتي بر قدرت اندام‌هاي تحتاني سالمندان داشته و باعث بهبود تعادل سالمندان شده و مي‌توان از آن براي پيشگيري از افتادن در سالمندان شد.

بخش اول: استقامت عضلاني

تحقيقات متعددي افزايش 30 درصدي استقامت ايستا (3-1) و 41 درصدي استقامت پويا (2 و 6-4) را گزارش كرده‌اند. به‌علاوه، تحريك طولاني‌مدت با فركانس پايين عضله اسكلتي در حيوانات منجر به رشد فيبرهاي عضلاني كند انقباض با نسبت بالاي ميتوكندري شده است (7).

بخش دوم: قدرت عضلاني

در رابطه با تمرين قدرتي، امكان افزايش قدرت عضلاني در عضلات يك ناحيه در يك زاويه خاص به‌صورت ايستا يا در يك دامنه خاص حركتي به صورت ديناميك وجود دارد. اين كار را مي‌توان با استفاده از تركيب تحريك مكانيكي (تمرين با وزنه) و تحريك الكتريكي (با فركانس پايين) به‌صورت همزمان يا پشت‌سرهم انجام داد.

ميانگين بهبود 5/23 درصدي قدرت بيشينه ايزومتريك در افراد تمرين نكرده از طريق تحريك الكتريكي عضله گزارش شده است (1). لازم به ذكر است كه امكان افزايش اين پيشرفت از طريق تركيب تمرين با وزنه و تحريك الكتريكي وجود دارد. مشاهده شده است كه تمرينات تركيبي اثرات فوق‌العاده‌اي بر قدرت بيشينه دارند (2).

ورزشكاران رشته‌هاي مختلف نيز افزايش 15 تا 40 درصدي قدرت بيشينه ايزومتريك را از طريق اين تمرينات تجربه كرده‌اند (3). براي مثال، شناگران حرفه‌اي، بهبود معني‌داري در قدرت درون‌گرا و برون‌گراي عضلات پشتي بزرگ و چهارسر راني و ركورد شناي آزاد را كسب كرده‌اند (4). تركيب تمرينات قدرتي كلاسيك (هايپرتروفي) و تحريك الكتريكي عضله باعث افزايش هر دو مولفه عملكرد (سرعت حركت و قدرت) مي‌شود (1).

بخش سوم: هايپرتروفي عضلاني

پژوهش نشان داده است كه تمرينات تركيبي تمرين با وزنه و تحريك الكتريكي  اثرات فوق‌العاده‌اي بر هايپرتروفي عضلاني دارند (1). حجم عضله بعد از 8 هفته تركيب تمرينات ايزوتونيك (درون‌گرا و برون‌گرا) و تحريك الكتريكي عضله حدود 10% افزايش داشته است (2، 3).

بخش چهارم: كاهش چربي

نتايج تحقيقات مرتبط با تاثير تحريك الكتريكي عضله بر تركيب بدني، اثربخشي آن در كاهش چربي شكمي، چربي كل بدن، توده عضلاني اسكلتي را با تقريبا 45 دقيقه تمرين در هفته و به مدت 14 هفته نشان داده است.

 

(کپی مطلب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد)