شاید بیشتر مادران فرق بین زایمان طبیعی و سزارین را ندانند، طی مطالعات و تحقیقات انجام شده ثابت شده که نوزادانی که از طریق زایمان طبیعی به دنیا می ایند با هوش ترند.

                                                         

در زایمان طبیعی هنگام عبور نوزاد از کانال زایمانی و فشاری که به قفسه ی سینه ی نوزاد طی این عبور وارد می شود ریه های نوزاد را برای تنفس اماده کرده و خونرسانی به مغز را بیشر می کند و در نتیجه این نوزادان با هوش تر از نوزادانی هستند که از روش سزارین بدنیا می ایند . همچنین زایمان طبیعی تاثیر بسیاری در سلامت جسمی و روحی مادر و نوزاد دارد . در زایمان طبیعی تماس پوستی مادر و نوزاد هنگام عبور از کانال زایمانی در ایج اد دلبستگی میان مادر و نوزاد بسیار با اهمیت است . در این نوع زایمان مادر بلافاصله بعد از زایمان می تواند شیردهی به نوزاد را شروع کند که این کار هم تاثیر خوبی از لحاظ روحی و جسمی مادر و نوزاد دارد .
در روش سزارین برای بی حسی کمر دارو هایی به مادر داده می شود که همین دارو ها نیز بر روی هوش نوزادان اثر منفی دارد .