تعریف های اسکوپ
اين رويكرد آموزشی برگرفته از ٢ نظريه جان دئوی و پياژه می باشد كه هر دو تجربه و عمل در يادگيری تاكيد دارندو پياژه برجسته ترين نظريه پرداز شناختی می باشد كه كودک را در كشف محيط و رسيدن به رشد شناختی فعال می كند.
high-scope يك شيوه آموزشی نوين ويژه كودكان ٣-٦سال می باشد به كارگيری اين رويكرد به فرهنگ - خانواده - جنسيت بهره هوشی كودكان بستگی نداره از اين شيوه آموزشی می توان هم در مدارس دولتی و هم غيردولتی استفاده كرد.            

الگوی high-scope كودک محور میباشد كه مبانی بر يادگيری فعال است اين نوع يادگيری كاملا منطبق بر رشد كودكان می باشد و اين بدان معناست كه كودک علاقه و توانايى و استعداد ذاتی خود را دنبال می كند.توانايی و قابليتهای خود را تشخيص می دهد و چون آنها را تجربه می كند يافته هايش را به خاطر می سپارد و آنها را يافته هايی كه در گذشته و در آينده خواهد داشت تركيب كرده و ارتباط برقرار می كند.
high-scope  در لغت به معنایی بالاترين نقطه توجه يا بالاترين هدف می باشد.اما معنای آموزشی اين عيارا يک رويكرد يادگيری فعال و پويا می باشد كه در آن بچه ها به طور مستقيم با افراد اشيا ،حوادث،عقايد و وسايل مختلف مواجه می شوند و مشخصا آن ها را تجربه می كنند.

                                                                 

در اين شيوه آموزشی پويا ساختار دانش و يافته های خود را بر اساس تعامل با مردم و در دنيای اطراف خود بنا مي كنند.
در اين شيوه آموزشی علاقه و انتخاب بچه ها در راس هرم شيوه آموزشي های-اسكوپ مي باشد.
بچه ها در شيوه آموزشی پويا ساختار دانش و يافته های خود را بر اساس تعامل با مردم و دنياي اطراف خود بنا مي كنند.
يكی از ويژگي های بارز شيوه های اسكوپ فرآيند پويا بودن اين سبک آموزشی مي باشد در فرآيند آموزشی پويا كودكان ساختار دانش و یافته های  خود را بر اساس تعامل با مردم و دنيای اطراف خود بنا مي كنند برجسته ترين شيوه آموزشی پويا- تداوم و استمرار آن است كه در برنامه روزانه تداعي مي شود.
چرخه اصلي برنامه روزانه های-اسكوپ برنامه ريزی -اجرا و بازبينی مي باشد.
اين شيوه آموزشی كه فقط در شيوه آموزشی پويا ديده مي شود و ثابت است امنيتی را براي بچه ها فراهم مي آورد كه زود ياد ميگيرند در مرحله بعد چه چيزی اتفاق می افتد بتابوتين با توجه به آن می توانند برای خودشان برنامه ريزی نمايند.
كودكان به تنهايی در طراحی-اجرا و بازبينی كار مي كنند،مي توانند در گروه هاي كوچک يا بزرگ باشند.بنابراين آن ها ترغيب مي شوند تا اجتماعی را براي خود بسازند كه حقيقی باشد.
سيستم و روال روزانه شامل:
١- فرصت احوالپرسی:  انتقال آهسته بين خانه و مهدكودک /مدرسه فراهم مي آورد.
٢- فرصت گروه بزرگ: بچه ها و بزرگسالان گرد هم مي آينده تا اطلاعات مربوط به روز /جلسه داستان گفتن ،بازي های گروهی انجام دادن،آواز خواندن،رقصيدن و موسيقي نواختن را با هم سهيم مي شوند.
٣- فرصت گروه كوچک: توسط بزرگسالان پيشنهاد ميشود و فعاليت توسط مربی ارائه شده و بچه ها انتخاب مي كنند كه چگونه از اجناس استفاده كنند.
٤- فرصت طراحی: بچه ها نشان مي دهند كه در فرصت كاري دوست دارند چه كاری را انجام دهند چه چيزی را ممكن است به كار بيرند و ممكن  است با چه كسی بازي مي كنند.
٥- فرصت كاری (انجام كار):  كودكان برنامه های خود را انجام مي دهند و بزرگسالان به طرق مختلف نظريه ادامه دادن بازی كودكان ترغيب آنها به تفكر،ارتقا زبان آنها و با حمايت از حل مساله با آنها تعامل دارند.
٦- فرصت مرتب كردن: بچه ها و بزرگسالان با يكديگر كار می كنند تا اجناس را مرتب و منظم( سر جاي اوليه ي خود قرار دادن)مرتب كنند.
در اين شيوه آموزشی ويادگيری كلاس رياضی با كلاس قصه گويی و نقاشی تفاوت ندارد و هر دو براي كودكان جذاب و متنوع است و اين يادگيری در كودكان ماندگار و طولانی مي شود و موجب شكل گرفتن ساختار شخصيت به صورت اساسي و درست مثل مسئوليت پذيری - توانايی انتخاب-برنامه ريزی-شكل گرفتن عزت نفس و هدفمندی كه اساس ساختار شخصيت كودكان مي باشد را سبب مي شود و بچه ها آنچه را كه تفكر مي كنند به اجرا در مي آورند و سپس عملكرد خود و دوستان خود را بازبينی مي كنند كه چرخه اصلي برنامه روزانه های-اسكوپ برنامه ريزي -اجرا-بازبينی مي باشد را در بر مي گيرد.
بنابراين مي توانند با توجه به آن برای خودشان برنامه ريزي نمايند در اين روش كودكان ترغيب مي شوند تا اجتماعي را برای خود بسازند كه مكانی حقيقی باشد روال روزمره براي يک گروه در طول روز دوساعت و نيم ممكن است.
طبق تحقيقات انجام شده در ايالات متحده آمريكا از سال 1970 آغاز شد پس از 37 سال تحقيق نتايج را اين گونه اعلام كرد به ازای هر دلاری كه براي خردسالان سرمايه گذاری مي شود از طريق آموزش های-اسكوپ high-scopeدر كودكان ایجاد مي شود بعد از 37 سال هفت دلار صرفه جوبی صورت گرفته است از اين رو بانک جهاني به ترويج اين شعار پرداخت كه (شش سال سرمايه گذاری كن و شصت سال بهره ببر).