مسهل که عبارت از مایعی است نقاد و از جهت خاصیت شیمیائی خود معده و روده را شستشو میدهد با آنکه در بعضی موارد لازم است افراط در خوردن آن خصوص در تابستان و پائیز موجب ضعف معده و مزاج و اعصاب و گاهی مولد زخم معده و روده و بیماریهای دیگر می شود
                                                            

بهترین فصل برای نوشیدن مسهل
اول فصل بهار است زیرا در این وقت سلولهای بدن بیدار و نسلهای جوان آنها در فعالیت بیشتری هستند و بزودی می توانند ضعف و کم خونی را جبران کنند و چنانچه خراشی از آن در جدار معده و روده اتفاق بیفتد ترمیم نمایند علاوه خوردن مسهل بمقدار صلاح موجب تحریک غریزه گرسنگی و تسهیل عمل هضم میگردد
فصد و حجامت که موجب دفع بسیاری از سموم بدن خصوص زیادی سوداء و مواد زائده ای که در خون رسوب می کند میباشد بهترین اوقات آن اول فصل بهار است زیرا در این فصل بواسطه هیجانی که در خون پدید می آید ترس کمبودی خون در کار نیست در فصل بهار بواسطه کم شدن بلغم سوداء بیشتر رسوب میکند در نتیجه عوارض جلدی جوش و دمل، زردزخم، سالک، خارش های مختلف،لک های سفید، سیاه و غیره زیادتر پیدا می شود و بهترین علاج آنها دفع زیادی سوداء بوسیله فصد و حجامت است
خون گرفتن باین عمل طبیعی کمک می کند و آن را سریعتر و کاملتر انجام میدهد
ماه دوم بهار خونها به جنبش می آید
ماه نیسان(اردیبهشت) نیسان سی روز است در این ماه روز بلند می شود و مزاج فصل قوی می گردد، خون بحرکت می آید، بادهای شرقی در این ماه میوزد.
مزاج بهار در ماه دوم تقویت می شود بنابراین کمتر می توان تحت تأثیر آن نرفت، مقصود از حرکت خون تسریع در جریان است چونان که منظور از هیجان آن جنبش وضعی و زیاد شدن ملکولها است.
در ماه دوم بهار بادها بیشتر از جانب مشرق میوزد بنا بر این کسانی که مایلند از باد بهاری استفاده کنند باید بیشتر در سمت شمال غربی محل سکونت خود را قرار دهند تا از بادهای مخالف محفوظ مانده و از نسیم شرق بهاری بآرامی بهره مند شوند
خوراکهای این ماه باید بیشتر سرخ کرده باشد زیرا در این ماه طغیان بلغم شروع می شود خوردن غذاهای آبکی بر غلبه آن میافزاید و صلاح نیست