فضا نگه دار چیست؟
یکی از عملکرد های وجودی دندان های شیری حفظ فضا و ایجاد یک مسیر راهنما جهت رویش دندان های دایمی جایگزین می باشد. بنابراین اگر دندان های شیری به ویژه دندان های خلفی به علت پوسیدگی شدید و یا آبسه دندانی غیر قابل درمان به صورت زودتر از موعد خود کشیده شوند فضای باقی مانده که در واقع محل رویش دندان دایمی جایگزین در آینده است، می تواند به علت حرکت دندان های مجاور اشغال شده و باعث ایجاد کمبود فضا شود.

                                                                   

این کمبود فضا یک مشکل ارتودنتیک بالقوه بوده و می تواند سبب نامنظمی شدید و حتی نهفتگی دندان های دایمی جایگزین شود.
مهم ترین اقدام درمانی در این موارد استفاده از یک دستگاه بسیار ساده ارتودنتیک به نام دستگاه فضانگه دار می باشد که انواع مختلف و متنوعی داشته و بنا به تشخیص دندانپزشک متخصص کودکان ساخته و مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه از حرکت دندان های مجاور به فضای بی دندانی ایجاد شده در اثر کشیدن دندان شیری جلوگیری کرده و از بروز مشکلات ارتودنتیک حاد بعدی پیشگیری می نماید.