انواع تيپ بدنی و تاثير آن در نوع تمرين و رژيم تغذيه ای
-اكتومورف : 
به طور معمول افرادی لاغر اندام با دست و پاهايی كشيده هستند. ساختار بدنی اين افراد معمولا با عضلاتی رشته مانند است . 
اين افراد معمولا به سختی وزن اضافه مي كنند و حجم عضلانی خالصی دارند.   
متابوليسم بالای اين افراد باعث سوزاندن زياد كالری دريافتی شده كه در نتيجه بايد كالری دريافتی خود را افزايش دهند. خصوصا قبل از خواب جهت جلوگيری از فرايند كاتالوليسم در خواب بهتر است كه يك وعده غذايی دريافت كنند . 
تمرينات بدني اين افراد بايد متمركز روی عضلات بزرگ و با شدت كوتاه انجام شود.

                                                 
- اندومورف :
 اين افرادمعمولا بسيار آسان چربی و عضله بدست مي آورند. و عموما داراي قدی كوتاه هستند. متابوليسم بدنی اين افراد پايين است و عموما به سختی چربی بدنی خود را از دست مي دهند،
در اين افراد افزايش وزن به طور معمول به صورت افزايش توده چربي مي باشد تا عضله
-مزومورف 
اين نوع تيپ بدني بطور كلي بدني سخت، قدرتمند و عضلاني دارند. عضله سازي در اين تيپ بدني آسانتر است ولي نسبت به  اكتومورف ها آسانتر چربي بدست مي اورند.  
افزايش حجم بدني با سرعت بيشتري در بدن اين تيپ مشاهده ميشود