با توجه به شرایط عمومی و عملکرد کلی موسسات وظیفه ی خود می دانیم شما را از برخی مخاطرات همکاری با موسسات ضعیف و نامعتبر مطلع سازیم. برخی از آسیب ها به شرح زیر است.
۱. مفقود شدن مدارک تحصیلی و شخصی دانش پذیران به دلیل بی نظمی و واسطه گری که مشکلات لاینحلی برای دانش پذیران ایجاد می کند.
۲. غیرواقعی بودن خدمت تعهد شده وعدم عودت وجه و در نتیجه از بین رفتن زمان و پول دانش پذیران.
۳. تاخیر در انجام تعهدات به دلیل نداشتن ارتباطات لازم و ناآگاهی نسبت به قوانین اصیل و جاری‌.
۴. ارائه ی مدارک تحصیلی غیرقانونی و نامعتبر که برای شخص دانش پذیر مجازات کیفری به همراه خواهد داشت.
۵. ارائه ی مدارک تحصیلی از موسسات و دانشگاهای کم اعتبار که عملا در بیشتر نهادها و سازمان ها مورد پذیرش نیستند.
۶. دریافت مبالغ مازاد بر شهریه به صورت مکرر و زیان مالی و آزار روحی دانش پذیران.
۷. سوءاستفاده از اطلاعات و مدارک شخصی دانش پذیران.
۸. عدم توانایی در پشتیبانی مقتدرانه از دانش پذیران به دلیل ضعف های مالی و روابط اداری.
۹. کسری نقدینگی در سیستم و نابرابری دخل و خرج موسسه که منجر به معطل و معلق ماندن دانش پذیران می شود.
۱۰. دلالی و واسطه گری
و البته بسیاری از مخاطرات قانونی، آموزشی و اجتماعی در کمین دانش پذیران است که از بیان آن معذوریم.
با آرزوی موفقیت