ليفت پيشانی (كه همچنين عنوان يک ليفت ابرونیز به آن اطلاق می شود) باعث به حداقل رسيدن چين هايی می شود كه در عرض پيشانی يا در بالا بر روی پل بينی ايجاد می شوند، بهبود خطوط اخم و جای گيری مجدد ابروهای پايين افتاده, می شود. همچنين ممكن است يک ليفت پيشانی با جراحی پلک به تنهايی، (بلفاروپلاستی) توام شود. اما بر خلاف جراحی پلک به تنهايی، يک ليفت پيشانی ارائه كننده يک ظاهر به مراتب صاف تر و در حال استراحت بالاي صورت و چشم ها،مي باشد.جراح فوق تخصص پلاستيك ارائه كننده انواع مختلف اعمال جراحي ليفت پيشاني مي باشد كه شامل رويكردهاي با حداقل تهاجم مي باشند كه باعث مخفی شدن برش ها و به حداقل رساندن اسكارهای قابل رويت می شود.

آيامن كانديد يک ليفت پيشانی/ ابرو می باشم؟
ليفت پيشانی يک عمل جراحی به شدت اختصاصی می باشد، كانديداهاي خوب برای جوان سازی پيشانی شامل:

افرادسالم كه دارای شرايط وضعيت های بالينی كه می تواند باعث مختل شدن ترميم يا افزايش خطر جراحی بشود، نباشند

افراد با اهداف اختصاصی اما واقع بينانه در ذهن برای بهبود بخشيدن به ظاهرشان

 

چگونه من برای يک ليفت پيشانی/ ابرو آماده شوم؟

آمادهسازی شما برای ليفت پيشانی می تواند شامل:

تست های آزمايشگاهی يا يک ارزيابی بالينی

مصرف داروهاي خاصی يا تنظيم داروهای مصرفی

توقف مناسب سيگار در قبل از جراحی

اجتناب از آسپيرين، داروهای ضد التهابی و مكمل های گياهی به دليل افزايش خطر خونريزی می باشد.

 

 

چگونه يک ليفت پيشانی/ ابرو انجام می شود؟
ليفت پيشانی را می توان به روش های مختلفی انجام داد. روش مرسوم باز شامل ايجاد يک برش ممتد كه از گوش شروع شده و در امتداد خط رويش مو به سمت مقابل می رود. برش معمولا در پشت خط رويش مو داده می شود تا اسكار حاصله را مخفی نمايد.

جراحان فوق تخصص پلاستيک اعمال جراحی نوآورانه ليفت پيشانی را پيشنهاد می نمايند كه شامل استفاده از برش های كوچكتر و تكنولوژی اندوسكوپيک برای بلند نمودن ابروها و كاهش خطوط اخم می باشد.

با روش اندوسكوپی:
به جای ايجاد يك برش بلند،جراح شما از 5-3 برش كوتاهتر در ناحيه سر جايي كه اندوسكوپ(وسيلهدوربين دارشبيه قلم)به درون يكي از برش ها وارد مي شود،استفاده می نمايد. اين به جراح اجازه مي دهد تا بافت ها و عضلات را بر روی يک صفحه تلويزيون ببيند.

جراح فوق تخصص پلاستيک شما از ديگر وسايل اندوسكوپيک كه از طريق يك برش ديگر وارد شده اند،استفاده مي نمايد تا پوست پيشاني را ليفت نموده و عضلات و بافتهاي زيرين را براي ايجاد يك ظاهر به مراتب جوانتر بردارد يا تغيير دهد.

همچنين ممكن است يک عمل جراحی ليفت پيشاني با يك ليفت صورت يا ديگر جراحی های زيبايی صورت توام شود.

 

انواع مختلف عمل جراحی ليفت پيشانی/ ليفت ابرو چه می باشند؟

رويكرد هايليفت پيشانی ارائه شونده شامل:

ليفت ابروی باز (ليفت ابروی كرونال و ليفت ابروی خط رويش مو)، كه شامل يک برش ممتد است كه در سطح گوش های شما شروع می شود و در اطراف خط رويش مو طی مسير می نمايد.

ليفت اندوسكوپيک: 
اين يک جراحی با حداقل تهاجم است كه از برش های كوچک در سر استفاده می نمايد. يک اندوسكوپ (يک دوربين كوچك در انتهای يک لوله نازک)به درون يكی از اين برش ها وارد شده و جراح بافت ها در عمق پوست را از طريق مانيتور تلويزيون رويت مي نمايد.يك وسيله ديگري از طريق برش جداگانه وارد شده تا تغييرات لازمه صورت پذيرد .از يك تعدادي از تكنيك ها براي نگه داشتن بافت در يك وضعيت بالا قرار گرفته استفاده می شود اين رويكرد منجر به اسكار حداقل شده و می تواند باعث كوتاه شدن زمان ريكاوری بشود.

ثابت نمودن ابرو (BrowPexy)، كه وضعيت ابرو را از طريق يک برش در پلک تنظيم می نمايد.

ليفت مستقيم ابرو كه با يک برش در بالاي خط موي ابرو يا در چروک های پيشانی، ابرو را سر جايش بالا می برد (اين رويكرد معمولا برای مردان سالمند نگه داشته می شود)

 

چه نتايجی را من می توانم انتظار داشته باشم؟

نتايج نهايی جراحی ليفت پيشانی شما در عرض چندين هفته نمايان خواهد شد. در حاليكه يک ليفت پيشانی باعث توقف روند پيری شما نمی شود، عمل جراحی به طور تيپيک بسيار با دوام است.

اثرات عمل جراحی می تواند برای ساليان زيادی تا حتی مادام العمری باشد، اما در تعدادی از بيماران لازم است تا عمل جراحی تكرار شود.

مراقبت های بعد از عمل جراحی همراه با محافظت مادام العمری در مقابل نور خورشيد برای حفظ و نگهداری نتايج شما بسيار مهم می باشد.

 

چه مسائلی در ريكاوری مطرح می باشد؟

ريكاوری متعاقب يک ليفت پيشانی / ليفت ابرو زمان بر است و مهم است كه شما در اين زمينه صبر و حوصله داشته باشيد.

جراح شما يك كمپرس سرد را براي 48 ساعت متعاقب جراحي توصيه مي نمايد و در همين حال در حالت استراحت بايستی سر شما در بالاتر از بستر قرار گيرد.

بخيه ها تقريبا يک هفته بعد از عمل جراحی برداشته می شوند. اكثر بيماران در عرض 2 هفته به طور كامل بهبود می يابند و به زندگی روتين خودشان برمی گردند.

 

آيا ليفت پيشانی/ ابرو ایمن می باشد؟

تمامی اعمال جراحی دارای درجاتی از خطر می باشند. عوارض احتمالی متعاقب يک ليفت پيشانی/ ليفت ابرو شامل:

بي حسی موقتی يا خارش پيشانی

ميزان اندک از دست رفتن مو در منطقه برش

خونريزی در زير پوست پيشانی

تورم طول كشيده

آسيب به عصبی كه باعث بالا بردن ابرو می شود (نادر)