جراح فوق تخصص پلاستيک ارائه كننده گزينه های غير جراحی برای صاف نمودن خطوط صورت و بازيابی حجم و پری در صورت با آخرين تكنيک ها در فيلرهای قابل تزريق مرتبط با زيبايی می باشد. استفاده از فيلرهای قابل تزريق مرتبط با زيبايی كه به آن بزرگ نمودن بافت نرم هم گفته می شود می تواند باعث ضخيم شدن لبهای نازک، بهبود حدود كم عمق صورت، برطرف نمودن چين ها يا چروكهای صورت يا بهتر شدن ظاهر اسكارهای قبلی بشود.

آيا من كانديد فيلرهای قابل تزريق مرتبط با زيبايی می باشم؟
يكی از زودرس ترين نشانه های پيری از دست رفتن پری صورت و ايجاد چروكها می باشد. در حاليكه فيلرهای قابل تزريق مرتبط با زيبايی باعث متوقف شدن روند پيری نمی شوند، فيلرهای قابل تزريق می توانند نياز برای عمل جراحی به مراتب تهاجمی تر از قبيل يک ليفت صورت، ليفت ابرو يا ديگر اعمال جراحی را به تاخير بيندازند.

بهترين راه برای تعیين اينكه شما کاندیدی برای یک فيلر قابل تزريق می باشيد از طریق مشاوره با يک فوق تخصص جراحی پلاستيی صورت می پذیرد.

فيلرهای بافتی يک گزينه مناسب می باشند در صورتی كه شما:

از لحاظ فيزيكی سالم باشيد
دارای درجه خفيف تا متوسط پيری صورت باشيد
دارای اهداف اختصاصی اما واقع بينانه در ذهن برای بهتر شدن ظاهر خود باشيد


چگونه من برای يک فيلر قابل تزريق مرتبط با زيبايی آماده شوم؟

آماده سازی شما برای تزريق فيلر قابل تزريق مرتبط با زيبايی شامل:

گفتگو با شما در رابطه با چرا شما اين روش را می خواهيد، انتظارات شما و نتيجه مورد نظر بازبينی شرايط بالينی شما، آلرژی های دارويی و درمان های طبی بازبينی داروهای مصرفی فعلی، ويتامين ها،مكمل های گياهی، الكل، تنباكو و ساير داروها بحث در رابطه با هر گونه درمان قبلي با فيلرهاي قابل تزريق،شكل دهي صورت با بوتوكس یا ديگر اقدامات جوانسازی صورت می باشد.
جراح فوق تخصص پلاستيک شما همچنین وضعيت عمومی سلامت شما و هر گونه شرايط مرتبط با سلامتی موجود از قبل با فاكتورهای خطر را ارزيابی می نمايد.
گزينه های موجود در دسترس براي جوان سازی صورت شما را با شما در ميان می گذارد
صورت شما را معاينه و اندازه گيری می نمايد
برای پرونده باليني از شما عكسبرداری می نمايد
گزينه ها را با شما در ميان می گذارد و يک مسير درمانی پيشنهاد می نمايد
نتايج احتمالی فيلرهای قابل تزريق و هر گونه خطر يا عارضه بالقوه را با شما در ميان می گذارد.

 


يک فيلر قابل تزريق مرتبط با زيبايی چگونه تزريق مي شود؟

فيلرهای قابل تزريق در حين يك ويزيت در مطب مورد استفاده قرار می گيرند. فيلر با يک سوزن نازک به درون نقاط استراتژيک بر روی صورت شما در همراهی با بی حسی موضعی يا منطقه ای تزريق می شود.

محل تزريق با يک عامل ضد باكتريال تميز می شود و برای راحتی بيماران به مراتب حساس تر از يخ يا عوامل بی حس كننده موضعی استفاده می شود. خود فيلر می تواند محتوی يک عامل بی حس كننده باشد يا اينكه شما می توانيد يک بی حسی موضعی یا تركيبی از بی حسی موضعی و تسكين هوشيار (كهبه آن Twilight sleepمي گويند) دريافت نماييد.

گاها به تزريقات متعددی براي پر نمودن چروک يا اسكارهای قديمی نياز می باشد. همچنين بزرگ نمودن لبهای شما با فيلر نيازمند تزريقات متعدد برای پخش نمودن فيلر برای بهتر شدن پری لب و برای بلند نمودن يا مشخص نمودن حاشيه ورمیلیون لب می باشد. گاها فيلرهای قابل تزريق مرتبط با زيبايی براي موارد زير استفاده می شوند:

پرداختن به چين هاي نازولابيال (چين های صورت بين بينی و دهان)
بهترنمودن خطوط ماريونت(خطوط يا چروک هايی كه از گوشه خارجی دهان به سمت پايين به چانه كشيده می شوند)
بازيابيگونه هاي پر
ايجاد پري در لب ها
بهبود بخشيدن خطوط اخم پيشانی در همراهی با بوتاكس


انواع مختلف فيلرهای قابل تزريق چه می باشند؟
گزينه های بسيار مختلف فيلرهای تزريقی مرتبط با زيبايی وجود دارد. اولين مرحله براي شما در تعیين اينكه چه نوع فيلري به بهترين وجه متناسب با نيازهای شما می باشد از طريق مشاوره با جراح فوق تخصص پلاستيک صورت می پذيرد.

انواع مختلفی از فيلرهای قابل تزريق مرتبط با زيبايی وجود دارند كه برای نيازهای مختلف بيماران مناسب مي باشند:

كلاژن: كلاژن يک پروتئين طبيعی است كه جزء اوليه دومين لايه پوست، به نام درميس،می باشد. كلاژن يک ساختار حمايتی در پوست است که برای رشد سلول ها و عروق خونی عمل می نمايد.
تركيب تقابل تزريق كلاژن كه از درميس انساني به دست مي آيد شامل Cosmoderm يا Cosmoplast مي باشند.به طور جايگزين، Zyderm،Zyplast از كلاژن تغليظ يافته گاوي به دست مي آيد كه بر خلاف كلاژن انسانی، نيازمند تست های حساسيتی می باشد. نتايج متعاقب تزريقات كلاژن عموما سه ماه دوام دارد. تزريقات كلاژن از لحاظ تاريخی اولين فيلرهای بافتی بودند، اما به دليل كارايی كوتاه مدت آنها، به ميزان زيادی توسط انواع جديدتر فيلر جايگزين شده اند.


اسيدهيالورونيک: هيالورونيک اسيد يک ماده طبیعی است كه در بدن شما يافت می شود. اين برای پر نمودن لب های نازک و پر نمودن چين های صورت بين دهان و بينی (چين هاينازولابيال)و منطقه jowl (خطوط ماريونت) موثر می باشد. همچنين ممكن است هيالورونيک اسيد برای تعدادی از چروک های سطحی و اسكارهای مقعر زير چشم ها (nasojugal) و در منطقه پيشانی موثر باشند. فرآورده هاي شايع اسيد هيالورونيك شامل Juvederm،Restylane و Perland مي باشند و نتايج اين تزريقات بر حسب بيمار و محل تزريق براي 6 ماه يا بيشتر دوام دارد.
درحال حاضر هيالورونيک اسیدها پر طرفدارترين فيلرهاي قابل تزريق مرتبط با زيبايی می باشند.


هيدروكسيآپاتيت(Radiesse): هيدروكسی آپاتيت يك تركيب شبه معدنی است كه به طور طبيعی در استخوان های انسان يافت می شود و در درون يک ساختار ژل مانند قرار دارد. اين سنگين ترين فيلر صورت است و براي پر نمودن چين های عمقی تر از قبيل چين های نازولابيال و خوطوط ماريونت و همين طور برای بهتر شدن پری گونه ها توصيه می شود. نتايج Radiesse براي 12-6 ماه دوام دارد.


چربی انسانی: چربی انسانی از بدن خود شما به دست می آيد و می توان آن را مجددا تزريق نمود تا باعث بهتر شدن پري صورت،پر نمودن چين هاي عمقي و ايجاد مرزهاي كم عمق بين ساختارهای صورت بشود. بزرگ نمودن از طريق تزريق چربي نسبت به ديگر فيلرهاي قابل تزريق نيازمند يك عمل به مراتب پيچيده تری است چرا كه اين دربرگيرنده استفاده از تكنيكهای ليپوساكشن برای خارج نمودن چربی در قبل از تزريق آن می باشد. تزريقات چربی در رابطه با مدت زمان دوام تا حدودی غيرقابل پيش بينی می باشند. مدت زمان اثر از بيماری به بيمار ديگر و همين طور محل تزريق متفاوت می باشد.


پولی-ال- لاكتيک اسيد(Sculptra): پولی-ال-لاكتيک اسيد برای درمان لاغری صورت، يک وضعيتي كه به طور شايع از ايدز ناشي مي شود،مورد استفاده قرار مي گيرد.FDAاستفاده در اين رابطه را پذيرفته است،همچنين اخيرا براي پيري صورت مورد تاييد قرار گرفته است.عملكرد آن مشابه با تزريقات چربی انسانی از طريق بهبود بخشيدن حجم صورت در بيمار اينكه به نظر می رسد چربی صورت خود را از دست داده اند،می باشد. مطالعات نشان داده اند كه نتايج Sculptra تا دو سال دوام دارد.


فيلرهای پولی متیل متا كريلات(PMMA): شامل (Artes,Artecoll,Artefill,Artesense) يک نوع از فيلر دائمي می باشند. بر خلاف فيلرهای موقتی، اثر پركننده فوری PMMA نسبتا سريع ناپديد مي شود و با گذشت زمان تصحيح تدريجی اما طولانی مدت باقی می ماند. FDA استفاده از PMMA برای تصحيح چروكهای صورت از قبيل خطوط خنده را تاييد نموده است.


چه نتايجی را من می توانم انتظار داشته باشم؟

فيلرهای قابل تزريق ارائه كننده نتايج فوری می باشند، اما نتايج شما بر حسب نوع فيلر استفاده شده، تفاوت دارد. كارايی يک فيلر می تواند از 6 ماه (همانند هيالورونيک اسيدها) با بيش از يكسال (به دنبال استفاده از PMMA) در تغيير باشد.

درتعدادی از موارد، طول مدت نتايج شما يا كارآيی به فيلر مورد استفاده، منطقه درمان شده و شخص بيمار بستگی دارد. به دليل اين كه فيلرهاي قابل تزريق دائمي نمی باشند، بهترين راه برای اطمينان ازنتيجه از طريق تكرار درمان توسط جراح فوق تخصص پلاستیک شما می باشد. در حالت كلی، در تزريقات بعدی به فيلر كمتری نياز می باشد.

 

چه مسائلی در ريكاوری مطرح می باشد؟

تزريق فيلرهای قابل تزريق به صورت سرپايی انجام مي شود.ظاهر اوليه شما بعد از درمان با هر نوع فيلر می تواند شامل:

تورم خفيف يا خونمردگی
بی حسی موقتی يا قرمزی
نامنظمی موقتی در لمس بافت نرم يا پوست باشد
اين عوارض جانبی به سادگی با سرد نمودن موضعی تحت كنترل درمی آيند و در عرض چند ساعت يا حتی چند روز بهتر می شوند.


آيافيلترهای قابل تزريق مرتبط با زيبايی ايمن می باشند؟

تمامی اقدامات جراحی دارای درجاتی ازخطر می باشند اما عوارض متعاقب تزريق فيلر ناشايع می باشند. خطرات احتمالی و ملاحظات در رابطه با فيلرهای قابل تزريق شامل:

فيلرهای مشتق از منابع غير انسانی می توانند نيازمند يک تست حساسيت قبل از درمان باشند
فيلرهايی كه به طور كامل مايع نمی باشند و محتوی اجسام گرانولرميكروسكوپيك می باشند (PMMAs) دربرگيرنده خطری در رابطه با تجمع (Lumping) در نتيجه حركت صورت و روند طبيعی پيری می باشند. با گذشت زمان، اين ها می توانند منجر به توده يا گره هايی بشوند كه ممكن است نيازمند جراحی برای درمان باشند.
جوشهای شبيه آكنه
آنتی بادی بر عليه ماده فيلر می تواند باعث كاهش كارايی تزريقات آتی بشود
عدم تقارن
خونريزی، خونمردگی و تورم
از بين رفتن پوست كه به آن نكروز پوستی گفته می شود (بينهايت نادر)
قرمزی پوست،خارش و تورم
حساسيت پوستی
تصحيح كمتر يا بيشتر از ميزان مورد نياز چروک ها