1.به محض وارد شدن از درب ورودی مهد کودک با کیت تب سنج دمای بدن کودکان سنجیده میشود.

 2.کفشها با محلول ضد عفونی الکل اسپری میشود.

 3.ماسکی که کودکان از بیرون وارد شده باشند بیرون انداخته میشود.

 4.دستها با آب وصابون به مدت 30 ثانیه شسته میشود.

 5.لباسهایی که ازبیرون  وارد میشوند تعویض میگردد.

 6.جوراب یاپاپوش به پا میکنند.

 7.بعد از فعالیت ورزشی دستها شسته میشوند.

 8.قبل از صبحانه ،میان وعده ، ناهار،میان وعده عصر دستها شسته و ژل زده میشود.

 9.فاصله اجتماعی بین کودکان رعایت میشود.

10.اسباب بازیهای داخل حیاط هر روز ضد عفونی میشود.

11.به کودکان آموزش داده میشود که وقتی دست به اشیاء میزنند، دست به سه نقطه اصلی نزنند.

 

                                                                                                                        چشم

بینیدهان

12.به کودکان می آموزیم در مواقعی که بیرون میروند یا به مرکز خرید از ماسک ودستکش استفاده کنند.

13.خوراکیهایی مثل بیسکویت، بستنی و غیره که بسته بندی هستند باپنبه والکل ضد عفونی میشود.

14.از بغل کردن وبوس کردن ونزدیک شدن کودکان به همدیگر خودداری میشود.

 

 

آنچه که ضامن سلامت کودکان است دردوران کرونا مورد بحث وگفتگو قرار میگیرد.

بررسی مسائل حوزه سلامت کودکان

مبنایی برای طرح پرسش های پدرومادرها

بزرگترین دغدغه بچه ها برای والدین رعایت پرتکل های بهداشتی درزمان کروناست.

بازگشایی مهد کودکها برای مادران شاغل مشکل نگهداری کودکان را حل کرد که براساس بخشنامه ستاد مبارزه با کرونا مهد کودک رادین در نظر دارد بارعایت پرتکل بهداشتی ورعایت فاصله بین کودکان باعث سرگرمی آموزشی ء تفریحی کودکان شود.

نحوه نظارت واجرای مسئولین نسبت به نکات رعایت بهداشتی حائز اهمیت است که در حوزه خدمات یاد دهی ویادگیری خدمت ارائه کند.

مهد کودکهایی که از طریق سازمان بهزیستی مجوز دارند اجازه فعالیت دارند که مهد کودک رادین جزو این دسته فعالیت هاست.

محیط مهد ما باضد عفونی واستریلیزه کردن با الکل اعم از(موکتها، میزها، صندلیها ، اسباب بازیها ، ولوازم تحریرآموزشی، ظروف غذا ) وسم پاشی کل ساختمان وچاهها صورت گرفته است.

مهد کودک رادین روزانه مواد غذایی را تهیه میکند بدون اینکه فریزر شود بخاطر مسئله کرونا با الکل ضد عفونی میشود ومیوه ها وسبزیجات بامایع ضد عفونی شسته میشود.