چگونه میتوان در مورد ویروس کرونا با کودکان صحبت کرد؟

همکاران روانشناس در حمایت از حقوق کودکان دغدغه اولیاء را کاهش می دهند.

1.با کودکان در مورد نگرانی شان صحبت می کنند.

که مهد کودک برای مبارزه با شیوع کرونا اقدامات پیشگیرانه جدیدی انجام میدهد که بااتفاقات این ویروس چگونه برخورد شود.

 

2-برای گوش دادن به فرزندان زمان کافی داده شود.

در زمان صحبت کردن درخصوص ویروس کرونا با کودکان بهتر است که حضور مربی را احساس کنند که مربی نشان دهد که وقت کافی برای گوش دادن به بچه ها را دارد.

 

 

 

 

3-در مورد سوالات کودکان دقیق و صادق باشند.

مربیان سعی می کنند زمان صحبت در مورد ویروس کرونا مشخصا سوالات پیش آمده برای کودکان را پاسخ دهند، از دادن اطلاعات انبوه وغیر ضروری با جزئیات به کودکان خودداری می شودودقیقا سوالات آنها را خلاصه وآ موزشی پاسخ می دهند.

کودکان در مهد کودک نیاز بیشتری به کمک از سوی مربی را دارند که بتوانند افکار خود را بر زبان بیاورند.

کودکان سنین مهد کودک تقریبا اطلاعات زیادی به طور روزانه دریافت می کنند که بر اساس دانسته های آنها گفتگو می شود.

کودکان به دانستن حقایق مشخصی در خصوص چگونگی کارکرد مسائل علاقمندندوعادت دارند با طرح یک سری سوالات ، زمینه را برای طرح سوالات دیگر فراهم کنند تا به حقایق جدیدتری برسند.

آنها معمولا مسائل بزرگ وترسناک را به بخشهای کوچکتر تقسیم می کنند تا بهتر به درک آن برسند.

 

4- فقط به بیان حقایق باید اتکا کرد.

مربیان سعی می کنند به طور مشخص به سوالات کودکان وبا پاسخهای مناسب سن آنها پاسخ دهند، توصیه های اداره بهداشت عمومی را هم رعایت کنند.

 

5- آرامش خود را باید حفظ کرد.

بهتر است مربیان منبع انتقال  اطلاعات صحیح برای کودکان خود باشند که بتوانند آ رامش واقعی را در کودکان تقویت کنند.