برای مقابله با احساسات منفی ناشی از کرونا باید راه کار های زیر را مدنظر قرار داد:

 

 • دیدگاه مثبتی به وقایع داشته باشیم، نباید طوری رفتار کرد که باعث نگرانی کودکان شویم.

 

 • به دنبال واقعیت باشیم که به کودکان آموزش دهیم با ویروس کرونا چگونه مقابله کنیم.

 

 • سعی کنیم احساسات اضطرابی خود را کنترل کنیم وبه کودکان انتقال ندهیم.

 

 • شیوه سالم زندگی را به آنها بیاموزیم که چگونه از سلامت جسمی خود مراقبت کنند.

 

 • به آنها آموزش داده شود ضمن رعایت فواصل با دیگران و دوستان در ارتباط باشند.

 

 • سعی کنیم احساس عدم اطمینان را مدیریت کنیم طبق آنچه که برنامه ریزی میشود را درکلاس اجرا کنیم.

 

 

 

 

 • با فرزندان بطور مناسب وبا فواصل ارتباط برقرار کنیم.

 

 • از تمرینات ذهنی با برقراری آرامش و مدتیشن در کودکان ارتباط بگیریم.

 

 • می توانیم کودکان را به فضای بازی استریل شده با ظرفیت کم دعوت کنیم.

 

 • اقدامات پیشگیرانه ،حفظ ایمنی، راهکارهای مقابله و.... را فراموش نکنیم.

 

 • باید از اخبار منفی که باعث بر هم زدن آرامش کودکان میشود خودداری کنیم.

 

 • در صورت لزوم اولیا از مشاوره مهد کودک می توانند راهنمایی بگیرند.