شاید اگر کرونا سه دهه و یا حتی دو دهه قبل شیوع پیدا می کرد، آنقدر که امروز کودکان و والدین آن ها از
بالتکلیفی وضعیت مهدکودک ها و مراکز پیش دبستانی عصبی رنج می برند، در این وضعیت نبودند. رشد مهدهای
کودک، اصرار به باال رفتن نرخ پوشش پیش دبستانی در کشور به دالیل متعدد تربیتی و آموزشی و روان
شناختی از یک سو و از سوی دیگر رواج تک فرزندی و لزوم ارتباط کودکان با همساالن و مهیا بودن این امکان
در مهدهای کودک، شکل و شمایل زندگی را با دهه های قبل، هم برای کودکان و هم والدین تغییر داده است.
بیشترین استفاده کنندگان از خدمات مهد های کودک مادران شاغل هستند.


شرح موضوع:
بسیاری از مادران که شاغل هستند، نگران سپردن کودکان خود به مهدکودک ها هستند و این امری طبیعی
است؛ اما در این ایام برای نگه داری از کودکان خود چه کنند؟ آیا سپردن کودکان خود به خانواده ی نزدیک اعم
از مادربزرگ و پدربزرگ مناسب است؟
ما االن باید میان گزینه های بد و بدتر یکی را انتخاب کنیم. خانواده ها در این ایام کودکان خود را یا نزد فامیل
گذاشتند یا حتی بچه های بزرگتر ۶ و ۷ ساله و ۱۰ ساله را در خانه تنها گذاشتند.
واقعاً هیچکس فکر نکرده که خود این امر چه آسیب هایی می تواند به دنبال داشته باشد؟ اینکه کودکان در سنین
کم قادر به تعمیق در شناختهای خود نیستند و ناگهان یک روز از خواب بیدار شدند و بعد دیگر نتوانستند
دوستان خود را ببینند هم به تنهایی آسیب رسان است. مشکالت اضطرابی در کودکان و واپس روی به دوره های
پایینتر سنی از دیگر آسیبها است.

 


مواردی از پروتکل های بهداشتی ک در مهدکودک ها رعایت می شود عبارت است از:
1 )عدم استفاده از فضاهای بازی مشترک مانند تاب، سرسره، حوض توپ و...
2 )حضور پرسنل مهدکودک با وسایل و تجهیزات بهداشتی نظیر دستکش و ماسک و رعایت پروتکلهای مربوطه.
4 )تهیه و در اختیار قراردادن مواد ضدعفونی کننده به پرسنل.
5 )نظارت ویژه مربیان بر شستشوی صحیح دست کودکان و موارد نظافتی.
نتیجه گیری:
شرایط به وجودآمده برای همه افراد و سخت و دشوار است؛ و باید به فکر راه هایی باشیم که آسیب های ممکن را
به حداقل برسونیم.
سپردن کودکان به مادربزرگ و پدربزرگ خود خطر ابتال به بیماری را چندین برابر می کند؛ زیرا این قشر، قشر
آسیبپذیر محسوب می شوند.
سپردن به خانواده های دورتر همچون خاله و عمه هم در رابطه با پروتکل های بهداشتی چندان مطمئن نیست. و
ما به دنبال کاهش فشارهای روانی بر روی خانواده ها هستیم و بهترین گزینه می تواند مهدکودک ها باشد که
عالوه بر رعایت پروتکل های بهداشتی و نظارتی که بر آن ها وجود دارد؛ از لحاظ آموزشی و تربیتی نیز فرزند ما
دچار افت نخواهد شد.