با توجه به شیوع نابهنگام ویروس کرونا و تعطیلی مهدکودک ها و پیش دبستانی ها که قبل از این پاندمی، محلی
برای سرگرمی و یادگیری کودکان ما بوده اند؛ کودکان ما با چه بحران هایی روبه رو خواهند شد؟
کودکان ما قدرت تحلیل شرایط را در سنین کودکی ندارند که بخواهیم آن ها را متقاعد کنیم که با شرایط به وجود
آمده در حال حاضر سازگاری پیدا کنند.
و بحران های روحی ای که کودکان دچار آن می شوند یکی از معضالت و نگرانی های خانواده ها محسوب می شود که
باید به فکر برطرف کردن آن باشند؛ که بازگشایی مهدکودک ها با رعایت پروتکلهای بهداشتی میتواند راه حل
مناسبی باشد.

 


شرح موضوع:
آموزش کودکان زیر ۶ سال، رها شده، به دلیلی تعطیلی پارک ها، کودکان فضای بازی در اختیار ندارند و با
تعطیلی مهدهای کودک، کودکان به اجبار خانه نشین شدهاند .
اگرچه جوامع مختلف، فرهنگسازی در زمینه های بسیاری را به سنین زیر ۶ سال منتقل کرده اند تا پایهگذاری
اصولی انجام شود اما اکنون کرونا، این بخش را به تعطیلی مطلق کشانده و عالوه بر آسیبی که به کودکان وارد
می شود، مشاغل مرتبط با مهد کودک هم تحت تاثیر قرار گرفته و شاغالن این بخش، آسیب دیده اند .
آیا خانواده برای این کودکان برنامه دارد، آیا صرف استفاده از پرستار در خانه کفایت می کند، ضمن اینکه برنامه های
تلویزیونی که تعامل یک سویه دارد نمی تواند به وضعیت کودکان رسیدگی کند .
مهدهای کودک تنها و استانداردترین نهاد اجتماعی است که بعد از نهاد خانواده، کودکان را برای زندگی آماده
می کند .
اینکه کودکان در سنین کم قادر به تعمیق در شناخت های خود نیستند و ناگهان یک روز از خواب بیدار شدند و
بعد دیگر نتوانستند دوستان خود را ببینند هم به تنهایی آسیبرسان است. مشکالت اضطرابی در کودکان و واپس
روی به دوره های پایینتر سنی از دیگر آسیب ها است.


نتیجه گیری:
شرایط به وجود آمده برای همه افراد تبعات روانی زیادی را در پیش داشته است و بدیهی است که در این ایام
باید بیشتر مراقب فرزندان خود باشیم که این امر می تواند با اجرای رعایت پروتکل های بهداشتی وضع شده در
مهدهای کودک و نظارت کامل و کافی بر این موضوع از بار این فشار روانی بر کودکان بکاهد.