1-جبهه متحد تشکیل دهیم .

2-نقش تشویق وتنبیه در تربیت کودک داشته باشیم .

3-محبت کننده ودرعین حال قاطع باشیم.

4-همه چیز به موقع و در زمان خود بهتر است انجام پذیرد.

5-نگران صحبت اطرافیان نباشیم.

6-از نقاط حساس دوری کنیم.

7-بتدریج تغییر رویه دهیم.

8-از تقویت مثبت استفاده کنیم.

9- بینش کودک را تقویت کنیم.

 

 

 

روش های مقابله با لجبازی کودکان

( خاموشی ) به فرایندی گفته میشود که در آن وقوع رفتار بدون تقویت می ماند وتکرار بدون تقویت رفتار سرانجام منجر به توقفکامل آن رفتار میشود.

 

( نادیده گرفتن) روش نادیده گرفتن یا بی اعتنایی یک روش بسیار قوی در کاهش بد رفتار است ، هر رفتاری که مورد توجه قرار نگیرد به مرور ضعیف و ناپدید میشود.

 

روش بی اعتنایی دارای سه جزء است .

قطع تماس چشمی یا کلامی با کودک ،اصلا به کودک نگاه نکنید وقیافه ای به او نشان ندهید.

قطع تماس کلامی، هیچ چیزی به کودک نگویید به خصوص هنگامی که اصرار دارد یداند چرا به او بی اعتنایی می کنید.

قطع تماس فیزیکی اگر کودک سعی داشت شما را ببوسد یا بغل کند یا روی پای شما بنشیند اصلا جواب او را ندهید وقتی رفتار نامناسب کودک قطع شد از روش تقویت اجتماعی مثبت استفاده کنید.