واکسن MMR می تواند در برابر COVID-19 محافظت کند

 در ماه سپتامبر ، یک تیم در Medica Sur در مکزیکو سیتی ، به سرپرستی دکتر Larenas-Linnemann ، یافته های مطالعه آنها را منتشر کرد که نقش واکسن MMR را در کاهش شدت علائم COVID-19 نشان می دهد.
 owبا این حال ، مطالعه ای که این ماه در mBio ، مجله ای از انجمن میکروبیولوژی آمریکا منتشر شده است ، شواهدی را ارائه کرده است که نظریه های قبلی را مبنی بر محافظت از واکسن موجود در برابر علائم شدیدتر عفونت SARS-CoV-2 تأیید می کند.
 - محققان این مطالعه رابطه معکوسی بین سطح عناصر اوریون و شدت علائم بیماری COVID-19 در کسانی که با واکسن سرخک ، اوریون و سرخچه MMR II واکسینه شده بودند ، یافتند.
 alsoهمچنین ممکن است توضیح دهد که چرا میزان ابتلا به COVID-19 در کودکان نسبت به بزرگسالان بسیار کم است و همچنین میزان مرگ و میر آنها بسیار کمتر است.  اکثر کودکان اولین واکسیناسیون MMR را در حدود 12 تا 15 ماهگی و واکسیناسیون دوم را از 4 تا 6 سال انجام می دهند. "
 MedicalNewsToday


 

MMR Vaccine Could Protect Against COVID-19

▫️In September, a team at Medica Sur in Mexico City, led by Dr. Larenas-Linnemann, Published The findings of Their study, which suggested the role of the MMR vaccine in reducing symptom severity of COVID-19.
▫️However, A Study Published This Month in mBio, a Journal of the American Society for Microbiology, has produced evidence that supports earlier theories that an existing vaccination may protect against the more severe symptoms of SARS-CoV-2 infection.
- The Study's Researchers found an inverse correlation between levels of mumps titers and the severity of COVID-19 disease symptoms in those who had been vaccinated with the Measles, Mumps & Rubella MMR II Vaccine.
▫️It also may explain why children have a much lower COVID-19 case rate than adults, as well as a much lower death rate. The majority of children get their first MMR vaccination around 12 to 15 months of age and a second one from 4 to 6 years of age."
MedicalNewsToday