کاشت موی سر
یکی از بهترین و مؤثرترین روش ها جهت جبران موهای از دست رفته در نواحی مختلف از جمله موی سر، ریش، ابرو و نواحی که دچار اسکار شده اند، انجام کاشت موی سر می باشد. کاشت مو پیوند طبیعی است که در قسمت های مختلف قابل انجام است.
                                                                   
روش های کاشت موی سر 
کاشت موی سر با روش FIT
یک دیگر از روش های مطمئن کاشت موی سر FIT می باشد که در این روش، توسط پانچ از قسمت بانک موی فرد، که معمولاً در پشت سر و گردن و بالای گوش ها می باشد، واحدهای فولیکولی مو را جدا کرده و مجدد توسط پانچ در قسمت هایی که نیاز به پیوند مو دارند، قرار می دهند.
روش کاشت مو FUT
با توجه به اینکه از هر پیاز مو 4-1 رشته مو رشد می کند، در روش کاشت مو FUT، پیاز مو را دست نخورده، بدون این که کوچک ترین آسیبی ببیند جدا کرده و به ناحیه مورد نظر انتقال می دهند.
به دنبال استفاده از این نوع پیوند مو، خط رویش و ظاهر طبیعی برای موی فرد ایجاد می گردد.
کاشت موی سر با روش ترکیبی FUT و FIT
در این حالت از هر دو روش FUT و FIT با توجه به تشخیص پزشک و همچنین با توجه به این که ناحیه مورد نظر، جهت انجام کاشت، وسیع باشد، استفاده می شود. البته انتخاب این روش کاشت موی سر بستگی به وضعیت موها و بانک موی فرد دارد و نمی توان به صورت قطعی گفت که روش ترکیبی برای همه افراد کاندید کاشت مو مناسب است.
عکس کاشت موی سر با روش BHT
در روش کاشت مو BHT، موهای مورد نظر از بدن افراد از قسمت های از جمله سینه، کتف، پشت، کمر و ران ها برداشته می شود. و در قسمت های کم پشت سر کاشته می شود.
روش کاشت موی سر SUT
این روش در عمل چیزی شبیه به روش کاشت مو FIT می باشد، با این تفاوت که روش کاشت مو SUT نسبت به سایر روش های کاشت مو جدیدتر بوده و تمامی مراحل از قبیل برداشت و کاشت فولیکول و واحدهای مویی توسط پانچ های لیزری صورت می گیرد.