آﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ و ﺷﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ دﻋﻮت ﺷﺪه‌اﯾﺪ؟ دﻏﺪﻏﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻟﺒﺎس ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را رﻫﺎ ﻧﮑﻨﺪ. اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻟﺒﺎس ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﮐﺴﺴﻮری و ﮐﻔﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده‌اﯾﺪ. وﻟﯽ آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ‌ﮐﻨﯿﺪ ﭼﯿﺰی را از ﻗﻠﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻪ‌اﯾﺪ؟ ﺑﻠﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ…ﺷﻤﺎ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم راه را ﻃﯽ ﮐﺮده‌اﯾﺪ. ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﯾﮏ ﮐﯿﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﯾﻞ‌ﺗﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﯾﮏ ﮐﯿﻒ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﯿﺎﯾﺪ و ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺜﻞ وﺻﻠﻪ‌ی ﻧﺎﺟﻮر در ﮐﻨﺎر اﺳﺘﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﻮب ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﮐﻤﯽ دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﻤﺎ آﻣﺪه‌اﯾﻢ و اصول انتخاب کیف مجلسی مناسب را برای شما بازگو خواهیم کرد. ﻣﻄﻤﺌﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎﯾﻞ در ﻫﺮ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ.

ﭘﺲ ﻧﮕﺮاﻧﯽ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ اﺻﻮل و ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن آورده‌اﯾﻢ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺰﻧﯿﺪ. ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ کار سختی پیش رو داشته باشیم! ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ مناسب با استایل‌تان است که در عین حال که شیک به نظر می‌رسید، برایتان کاربری و راحت هم باشد.

اﻧﺪازه کیف مجلسی

ﺑﺮای ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ‌ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻞ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﮏ ﮐﯿﻒ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ. ﮐﯿﻒ دﺳﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﯾﺎ داﯾﺮه ﮔﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻠﺰوﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ درون ﮐﯿﻒ ﻣﯽ‌ﮔﺬارﯾﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ رژ ﻟﺐ، ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری، ﮐﻠﯿﺪ، ﭘﻮل ﻧﻘﺪ و ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ است ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﯿﻒﻫﺎ ﺟﺎ ﻣﯽﺷﻮند.

رﻧﮓ کیف مجلسی

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد رﻧﮓ ﮐﯿﻒ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻧﮓ ﮐﯿﻒ‌ﺗﺎن دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺮﻧﮓ لباس ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﻮن در اﯾﻨﺼﻮرت استایل‌تان کسل کننده به نظر می‌رسد. به عنوان مثال اگر لباسی مشکی به تن دارید، کیفی به همان رنگ گزینه مناسبی نیست مگر اینکه تزئینات و شکل متفاوتی داشته باشد. همینطور کیف‌هایی به رنگ قرمز و بژ برای لباس‌های ساده و تک رنگ و مشکی مناسب هستند. اگر لباسی که به تن می‌کنید رنگ روشنی دارد، در مورد کیف باید به دنبال تن رنگ تیره‌تر از رنگ لباس باشید. رنگ‌هایی مانند طلایی و نقره‌ای هم می‌توانند گزینه مناسبی باشند.  در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﮔﺮ در اﻧﺘﺨﺎب رﻧﮓ ﮐﯿﻒ باز هم شک داشتید به سراغ رنگ‌های مشکی، سفید، طلایی و نقره‌ای بروید که بهترین و بی‌دردسرترین گزینه‌ها هستند.

طرح و نقش روی کیف مجلسی

حالا اگر لباسی طرح‌دار یا گل‌دار به تن کرده باشید تکلیف کیف شما چه می‌شود؟ باید بگوییم اگر می‌خواهید تصویری گیج کننده از خودتان نسازید بهترین و تنها گزینه برای شما این است که کیف خود را تک رنگ و ساده انتخاب کنید. می‌توانید از رنگ‌های به کار رفته در لباس خود کمک بگیرید و کیف خود را به همان رنگ انتخاب کنید. ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﺗﻮان ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد و ﮐﯿﻒ دﺳﺘﯽ ﻃﺮح‌دار ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎی متنوع را ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﯽ تک رنگ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﯾﺪه ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ.

ﺟﻨﺲ کیف مجلسی

در مورد جنس کیف مجلسی هم باید به مواردی دقت داشته باشید: کیف‌هایی با جنس ساتن، ابریشم، چرم، مخمل، پولک دوزی شده، گلدوزی شده و حتی پلاستیک وجود دارد. به خاطر داشته باشید که ساتن و ابریشم به راحتی کثیف می‌شوند و کیف‌های پولک دوزی شده و گل‌دوزی شده به خاطر شکننده بودن به مراقبت بیشتری نیاز دارند.

شکل کیف مجلسی

متداول‌ترین شکل برای کیف‌های زنانه مجلسی مستطیل است. ولی اگر به دنبال تنوع هستید می‌توانید به سراغ کیف‌های گرد و یا مثلث شکل هم بروید. اگر شخصیتی متفاوت و جسور دارید می‌توانید از کیف‌هایی به اشکال دیگر استفاده کنید. در ﻣﻮرد ﺷﮑﻞ ﮐﯿﻒ دﺳﺘﯽ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ از روی فرم و ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام‌ﺗﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. اﮔﺮ ﻗﺪﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺎرﯾﮏ اﻧﺪام ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﯿﻒ‌ﻫﺎی ﮔﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺤﻨﺎی ﺑﺪن‌ﺗﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ‌ﺗﺮ اﺳﺖ.

تزئینات کیف‌ مجلسی

اگر پیراهنی که برای میهمانی به تن می‌کنید دارای تزئیناتی هست، ست کردن کیفی با همان تزئینات به شرطی که بیش از حد به چشم نیاید مناسب می‌باشد. به عنوان مثال اگر لباس‌تان مهره دوزی شده باشد(قسمتی از لباس)، یک کیف دستی مهره دوزی شده می‌تواند گزینه مناسبی باشد. با این حال این نکته را فراموش نکنید که برای لباس‌هایی که کاملا تزئین شده هستند انتخاب کیفی پر زرق و برق زیادی شلوغ به نظر می‌رسد.

اکسسوری

فراموش نکنید که اکسسوری‌هایی که در استایل خود به کار می‌برید باید با کیف دستی شما هماهنگ باشند. اگر از زیورآلات نقره استفاده می‌کنید، سگک و یا بند فلزی کیف‌تان بهتر است به همان رنگ و از همان جنس باشد.  ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺘﯽ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ رنگ ﮐﯿﻒﺗﺎن را ﺑﺎ ﺟﻮاﻫﺮاﺗﯽ از ﻫﻤﺎن رﻧﮓ ﺗﻄﺒﯿﻖ دﻫﯿﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺟﻮاﻫﺮاﺗﯽ ﺑﺎ رنگ سبز زﻣﺮدی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

بند کیف مجلسی

کیف‌های دستی مجلسی در هر دو شکل بنددار و بدون بند وجود دارند. ترجیح شخصی خود را در انتخاب این کیف‌ها می‌توانید در نظر بگیرید. کیف‌های بدون بند کلاسیک هستند و باید آن‌ها را با دست حمل کنید به این معنی که یک دست شما آزاد نخواهد بود و اگر قصد دارید لوازم زیادی در دست داشته باشید کیف‌های بنددار مناسب‌تر خواهند بود. یک نوع دیگر از کیف‌های مجلسی هم وجود دارند که بندشان دور مچ دست قرار می‌گیرد.

قیمت کیف مجلسی

قیمت‌های مختلفی برای کیف دستی با توجه به جنس و کیفیت آن می‌توان پرداخت کرد. در مورد انتخاب کیف دستی مجلسی ما به شما توصیه می‌کنیم که حتما کیفیت خوب را مد نظر داشته باشید. زیرا علاوه به این که عالی و بی‌نقص به نظر می‌رسد عمر بیشتری نیز خواهد داشت. به یاد داشته باشید که منظور ما از با کیفیت بودن قیمت بالا و برند کیف نیست. از کجا بفهمیم کیفی که انتخاب کردیم کیفیت خوبی دارد؟ به باز و بسته شدن زیپ کیف دقت کنید. محل دوخت‌ها را بررسی کنید. ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﻼب‌ﻫﺎ و دﮐﻤﻪ‌ﻫﺎ و دﯾﮕﺮ اﺟﺰا را ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺧﺮﯾﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﮔﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﯿﻒ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮدﯾﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ! ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﯿﻒ ﺳﺎده را ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯽ زرق و ﺑﺮق‌دار و ﺗﺰﺋﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻟﺒﺎسﺗﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﮑﺎت و ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮیﺗﺎن ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﮐﯿﻒ مجلسی ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺳﺎنﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.