از آنجایی که فراگیری ریاضی با شرایط معمولی فقط نیم کره چپ مغز را فعال می کند و باعث می شود که دانش آموز فقط ریاضی را حفظ کند و بعد از مدتی فراموش کند. با بکارگیری تکنیک های مهندسی ذهن هر دو نیم کره مغز تواما فعال شده و بازدهی حداقل 5 برابر می شود و باعث می شود دانش آموز ریاضی را درک کرده و آن را به حافظه بلند مدت یا به عبارتی ضمیر نا خود آگاه خود بسپارد و دارای انگیزه ای قوی در این علم گردد.

مغز انسان طوری طراحی شده که میانبر یا راه کوتاه مدت را دوست دارد و با استفاده از تکنیک های سریع می توان خیلی ساده دانش آموز را با حل تست های کنکور آشنا نمود.

مثال : حاصل جمع دنباله مقابل    39.............................................11+9+7+5+3+1

که شلمل 20 عدد فرد می باشد برابر است با  400=20×20   یعنی  N2

مثال : حاصلضرب اعداد دو رقمی مشابه با رقم یکان 5 :

یکان ها را در هم ضرب کرده و یک واحد به دهگان اولی اضافه کرده و در دهگان دومی ضرب می کنیم

9025 = 95  × 95    

 

مثال : حاصلضرب اعداد دو رقمی مشابه با رقم دهگان 5 :

3481 = 59  ×59    

 

مثال : لگاریتم اعداد  10 ، 100، 1000، 10,000  و .... برابر است با تعداد صفرها

Log 10,000 = 4

Log 100,000 = 5