کلپوسکوپی یکی از روشهای تشخیص زودرس سرطانهای دستگاه تناسلی (ولو,واژن,سرویکس)است.روش غیرتهاجمی بوده ونیازبه بی حسی یابیهوشی ندارد.

کلپوسکوپی درواقع نوعی اندوسکوپی دستگاه تناسلی محسوب میشود.
دراین روش تحت بزرگنمایی (حتی تا 40 برابر) دستگاه تناسلی مورد مطالعه قرار گرفته ودر موارد مشکوک اقدامات تشخیصی ودرمانی انجام می پذیرد.

کلپوسکوپی مزیت جالب دیگری هم دارد:
وآن این است که بیمار میتواند همزمان باپزشک در مونیتور دستگاه وتحت بزرگنمایی داخل بدن خود را دیده ،ضمن آشنایی با آناتومی بدن خویش در جریان تشخیص ودرمان قرار گیرد.                           

موارد ضروری برای انجام کولپوسکوپی :
1- هر گونه لکه بینی غیر عادی در سیکل ماهانه
2- لکه بینی یا خونریزی پس از تماس جنسی
3- ترشحات فراوات مقاوم به درمان
4- داشتن زگیل های تناسلی
5- زخم های مقاوم به درمان سرویکس (دهانه رحم)
6- هر گونه نمای غیر عادی سرویکس
7- پاپ اسمیر غیر عادی
8- قضاوت بالینی وصلاحدید پزشک

در زمان کلپوسکوپی میتوان بیوپسی یا تکه برداری نیز انجام داد. بدین صورت که پس از زدن مواد مختلف و بررسی واکنش آنهااز نقاط مشکوک نمونه بافت شناسی برداشته شده و جهت بررسی به آزمایشگاه پاتولوژی ارسال میشود. انجام بیوپسی بدون درد بوده وعارضه ای ندارد.

 به علت شیوع بالای زگیل تناسلی وهمراهی برخی انواع ویروس HPV  با سرطان سرویکس,  واهمیت تشخیص زودرس سرطانها، کلیه معاینات این مطب تحت بزرگنمایی با کولپوسکوپ MED GYN آمریکایی انجام میشود. و همزمان بیماربا مشاهده بدن خود در مونیتور از وضعیت بیمای خود آگاه میگردد.

خانم های محترم باید توجه داشته باشند که سرطانها با تشخیص به موقع درمان مناسب دارند.