هيالورونيك اسيد مهمترين گليكوز آمينو گليكان ( يك نوع قند طبيعي ) در پوسـت است كـــه باعث انعطاف پذيري و پري پوست مي شود . هيالورونيك اسيد توانايي بالقوه اتصـال به آب را دارد و وقتي به پوست تزريق مي شود باعث حجيم ، نرم و هيدراته شدن پوست مي شــو د.
علاوه بر اين مزايا، هيالورونيك اسيد در رشد سلولي ، عملكرد گيرنده هاي غشايي و چسبندگي نيز نقش دارد.  همچنين باعث پايداري ساختمانهاي بين سلولي شده و يك شبكه ويسكوالاستيك براي اتصال فيبرهاي كلاژن والاستين به يكديگر ايجاد مي كند .  آنچه كه در پيري ناشي از نــور آفتاب رخ مي دهد، از بين رفتن اين اتصالات است كه منجر به ايجاد توده هاي نامنظم كــلاژن والاستين  مي شود. به زبان ساده تر با افزايش سن ، پوست شما بيشتر هيالورونيك اسيد خود و درنتيجه حجم خود را از دست مي دهد و در نتيجه پوســت شل شــده و چيـــن و چــرو ك ايجــاد مي شود.


اين مزايا باعث شده كه هيالورونيك  اسيد به عنوان يك فيلر پو ستي عالي مطــرح گـردد .  از  آنجائيكه هيالورونيك ا سيد در تمامي گونه ها يكسان است ،  احتمال ايجاد آلرژي بسيار بعيـــد است . از سال 2010 به اگثريت محصولات هيالورونيك اسيد كه موردتائيدFDA  قــرار گرفته اند ليدو كائين اضافه شده است كه باعث كاهش درد هنگام تزريق مي شود .
فيلرهاي هيالورونيك اسيد به خاطر نتايج زيبايي برتر هنوز به عنوان بهترين فيلرهاي پوستي براي برجسته سازي بافت نرم مطرح مي باشنـد .
موارد عمده كاربرد ژل هيالورونيك اسيد كدامند؟ 
A – پركردن يا كاهش عمق خطوط خنده ( چين هاي نازولبیال )
B – بر طرف كردن خطوط Marrionette ( خطوطي كه از گوشه لب به طـرف چـانه كــشيده مي شوند).
C – برجسته سازی لبها
D – پر كردن ناودان اشكي (Tear  Trough)   
E – بر طرف كردن Crows feet  ( خطوط پنجه كلاغی ظريف كه از قسمت خارجي چشــم بــه صورت شعاعي ايجاد مي شوند ) .
F – بر طرف كردن خط اخم ( Frown  line )   
G – خطوط ناحيه پيشانی
H – اسكارهای صورت