ویژگی ها:
آواز خواندن و استفاده از سازهای کوبه ای و بادی از مهمترین ویژگی های این موسیقی است. آواز خواندن به فرم تک خوانی، هم آوایی، آواز چند بخشی و همچنین به صورت سرود و یا آواز مذهبی که با پاسخ گروهی از حضار ادامه میافت، از انواع خواندن در این موسیقی بشمار میرود.

                                                            
سازهای کوبه ای مخصوصا طبل و ماراکاس (جغجغه) سازهای همراهی کننده بودند که برای نگه داشتن ضرب آهنگ برای خوانندگان که به زبان محلی خود و یا کلمات غیر لغوی آواز میخواندند، استفاده میشد.
این موسیقی محلی معمولا با ضرب های آرام و نرم شروع شده که آرام آرام تند و با تاکید بیشتری اجرا میشد. که این تاکید با لرزش و تحریر در نواختن سازهای کوبه ای، فریاد و الگوهای دارای لهجه و متنوع که تغییرات در نحوه اجرای خواننده و یا رقصنده را نشان میداد، بیان میگردید.
 یکی از ساز های مهم در موسیقی بومیان آمریکا ساز فلوت می باشد.که در زیر به نمونه ای از آن اشاره می کنیم...(بیشتر بخوانیم)