ملک مشاع ملکی است دارای مالکین متعدد، بدون اینکه مورد مالکیت آنها مشخص باشد . 
طریقه اقدام جهت فروش ملک مشاع از طریق مراجع قانونی (در صورتی که ملک دارای سند رسمی باشد و در دفتر املاک اداره ثبت اسناد ثبت شده باشد)، بدین صورت است که شخص در ابتدا به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مشاع مراجعه و درخواست افراز ملک را مطابق با قانون افراز و فروش ملک مشاع تقدیم می نماید.
اداره ثبت موضوع را به کارشناس ثبتی ارجاع و کارشناس با رؤیت ملک و بررسی پرونده و استعلام از مراجع ذیصلاح (حسب مورد شهرداری یا اداره جهاد کشاورزی) نظر خود را در مورد قابل افرار بودن یا غیرقابل افراز بودن فروش ملک مشاع اعلام می نماید.
قانون ملک مشاع دو حالت وجود دارد:
1. اگر طرفین با توافق بین خـود نتوانند ملک مشاعی را تقسیم نمایند و ملک نیز قابل تقسیم و افراز نباشد
در این صورت یکی از مالکین مشاعی میتواند از اداره ثبـت اسنـاد و امـلاک منطقه درخواست صـدور گواهـی عدم افـراز نماید و با دریـافت ایـن گواهـی می تواند دادخواست فروش ملک مشاع را به دادگاه مـحل وقوع ملک تسلـیم نماید که در این صورت دسـتور فـروش مـلک مشاع از طرف مرجع قضایی صادر شده و در اجرای احکام با قیمت گذاری کارشـناس رسـمی دادگسـتری در مزایده فروخته خواهد شد و وجوه حاصله بین مالکین تقسیم خواهد شد.
2.در صورتیکه به تشخیص اداره ثبت ملک قابل افراز تشخیص داده شود
دیگر امکان فروش کل ملک وجود ندارد و شخص باید نسبت به انجام ادامه عملیات ثبتی اقدام و سند افرازی خود را دریافت و سپس نسبت به فروش ملک مفروز شده خود اقدام نماید.
در شرایطی که یک ملک مشاعی بیشتر از دو نفر شریک داشته باشد یکی از شرکا می تواند بوسیله یک اظهارنامه آمادگی خود را برای فروش سهم مشاعی اش اعلام کند و سهم خود را به دیگری بفروشد.

                                                                     
فروش ملک مشاع بدون اجازه شریک
اگر  یکی از شرکاء ، تمام ملک مشاع بفروشد، یعنی سهم خود و هم سهم بقیه شرکا ء را, در این صورت معامله انجام شده نسبت به میزان سهم خودش صحیح بوده اما نسبت به میزان سهم شرکا دیگر طبق قانون مدنی معامله فوضولی محسوب می شود. باتوجه به اینکه فروش ملک مشاع بدون اذن شرکا جرم نیست. شرکا دیگر می توانند یا آن معامله را قبول یا رد کنند. اگر معامله را رد کنند، خریدار در صورتی که از فوضولی بودن معامله مطلع باشد هیچ حقی ندارد اما اگراز فوضولی بودن معامله مطلع نباشد، می تواند بخش صحیح معامله را نیز فسخ کند.
حق شفعه در فروش مال مشاع
فرض کنید دو نفر صاحب ملکی باشند اگر یکی از آنها سهم خود را به شخص ثالثی  بفروشد قانون گذار در این حالت حق شفعه برای شریک دیگر قرار داده است. حق شفعه با شرایط خاصی بوجود می آید که عبارتند از : مال باید منقول و غیر قابل تقسیم باشد وتعدا شرکاء دو نفر باشد و یکی از شرکاء سهم خود را بفروشد در اینصورت شریک دیگر با حق شفعه می تواند به محض اطلاع از معامله سهم فروخته شده ی شریکش را پس بگیرد و پول خریدار را بدهد.