تلفن : 9 – 66706106 ، 64 – 66727060 ، 66708103 ، 66708104 ، 66703789

آدرس : تهران - خیابان انقلاب (دروازه دولت)- ابتدای خیابان سعدی 

تلفن سامانه نوبت دهی تلفنی درمانگاه : 66343352

بیمه های طرف قرارداد بیمارستان امیراعلم به شرح ذیل می باشد:

  • تامین اجتماعی 
  • خدمات درمانی - بیمه سلامت همگانی
  • کمیته امداد
  • ارتش
  • زندانیان
  • زنجیره امید

بیمارستان امیراعلم یکی از قدیمی ترین بیمارستانهای آموزشی تهران است که در سال 1325 ه .ق به همـت مرحوم دکتر امیراعلم و به منظور ایجاد زایشگاه و تربیت پرستار و ماما تاسیس گردید . این بیمارستان که به    نام بیمارستان نسوان نامیده شده بود تا سال 1319 ه .ش یکی از موسسات تابعه کل مملکتی و سپس وزارت بهداری بود. در سال 1322 ه .ش بخش و درمانگاه بیمارستان زنان این بیمارستان به محل کنونی بیمارستان زنان واقع در خیابان انقلاب منتقل شد و به جای آن بخشهای گوش ، حلق و بینی ، چشم پزشکی ، اطفـال و دندانپزشکی دائر گردید. چند ماه بعد یعنی در سال 1323 شمسی به تصویب شورای دانشگــــــاه و به پاس خدمات گرانبهای بهداشتی و فرهنگی بنیانگذار آن بنام "بیمارستان امیراعلم" نامیده شد.

و ما اینکه مریضخانه نسوان چگونه افتتاح گردید و درچه سالی بنام دکتر امیراعلم موسوم شد به آن اشــــاره  خواهیم کرد. وقتی که دکتر امیراعلم در سال 1294 ه . ش لزوم تاسیس مریضخانه نسوان را به وزارت معارف خاطر نشان کرد به پیشنهاد وزیر معارف وقت و تصویب هیات دولت یکی از عمارات دولتی به ایـــــــن امر تخصیص داده شد.در آن موقع چون به جهاتی استخدام قابله اروپائی میسر نشد مادام فراسکینار که دارای دیپلم قابلگی از اروپا و ساکن تهران بود برای اداره درمانگاه و تدریس، چند نفر محصله قابلگی استخدام کردند که این قـــرارداد، برای دو سال بود و سپس جهت یک دوره دو ساله دیگر تمدید شد و وی رسما طبیبه مریضخانه شد و تدریس محصلین را به عهده گرفت.

وزارت معارف نیز در سال 1295 ه. ش پیشنهادی به دولت کرد و لزوم تاسیس یک زایشگاه را خاطر نشـان ساخت و مریضخانه در همان سال با برگزاری مجلس جشنی افتتاح شد. 

در سال 1297 ه . ش مطابق با اول محرم 1337 مریضخانه رسما با هفت تختخواب و به ریاســـــت دکتر علیرضا بهرامی تشکیل و افتتاح شد و ایشان تا سال 1305 که ریاست مریضخانه را به عهده داشتند به تدریج قسمتهای طبی، جراحی، قابلگی، مطب عمومی و بعدا قسمت بیماریهای اطفال را در آن دایر کردند.
مریضخانه تا سال 1319 از توابع وزارت بهداری بود که در این سال به دانشکده پزشکی منتقل گردیــد و به نام بیمارستان زنان موسوم شد که بیمارستان زنان سه سال بعد به جای دیگر منتقل شــــــد و به جای آن بخشهای چشم پزشکی و بیماریهای گوش، حلق و بینی دایر شد . چند ماه بعد در سال 1323 ه. ش به تصویب شورای دانشگاه طی مراسمی به پاس خدمات بهداشتی فرهنگی بانی آن به نام بیمارستان امیراعلم موســوم گردید.