مهدکودک اولین محیط آموزشی است، که کودک در آن برای آینده آماده می‌شود و بیشترین فعالیت‌ها صرف تربیت نسل آینده جامعه می‌شود. مهدکودک در توسعه، حفظ و حراست از تمدن گذشتگان و انتقال آن به نسل آینده، سهم بسیار زیادی دارد.

لذا می‌توان از آن به عنوان یک مرکز اصلی تعلیم و تربیت نام برد، که نقش بسیار مؤثری را در پیشرفت سربلندی و خوشبختی جامعه ایفا می‌کند. اگر انتظار آن است که مهدکودک نقش خود را به طور صحیح و به شکل مطلوب اجرا نماید، باید از شرایط لازم و امکانات مناسب برخوردار باشد. به طور کلی مهدکودک دو وظیفه یا کارکرد مهم در ارتباط با افراد دارد.

یکی ارائه آموزش‌های لازم، که به عهده مربیان با استفاده از کتاب‌های آموزشی و وسایل کمک آموزشی موجود در مهدکودک انجام می‌پذیرد. وظیفه دیگر که اهمیت زیادی دارد مراقبت و تربیت و هدایت کودکان است، که براساس اصول انسانی، اعتقادات، فرهنگ و فلسفه حاکم بر جامعه صورت می‌گیرد. در امر آموزش کودک همواره باید به مسئله تربیت و پرورش وی توجه کامل و دقیق داشت، زیرا آموزش بدون تربیت هرگز به جایی نخواهد رسید.

بعد از خانواده محیط مهدکودک از اصلی‌ترین عواملی است که در شکل‌پذیری صفات شخصیتی کودک نقش بسیار مهمی دارد. یک کودک که به مهد فرستاده می‌شود به طور طبیعی بیشترین ساعات مفید و اساسی خود را در مهدکودک می‌گذراند و تحت نفوذ مربیان، کارکنان مهد، برنامه‌ها و ارزش‌های خاص آن مهد قرار می‌گیرد.

از آنجایی که نقش اعظم یادگیری‌های اجتماعی کودک در این مرکز آموزشی شکل می‌گیرد می‌توان به اهمیت مهدکودک پی برد پس در انتخاب مرکز، پدرها و مادرها باید توجه خاص داشته باشند.