قسمت اول
یکسری تمرینات جهت R &M و برای جلوگیری از خشکی مفاصل صورت می گیرد.
نحوه ی انجام بدین صورت می باشد که مفصل مورد نظر را درposition  مناسب قرار داده و اندام مربوط به آن مفصل را چندین بار به انتهای دامنه می بریم و اگر حس کردیم که دامنه محدود می باشد سعی در دامنه دیگر داریم به این صورت که mobilization grode برای مفصل مورد نظر انجام می دهیم و سعی می کنیم مفصل را به دامنه ی جدیدی ازrom  ببریم و اگر محدودیتی بود جلسه به جلسه سعی در این داریم که محدودیت را بشکنیم و اندام را به دامنه ی جدیدی ببریم تا در نهایت مفصل بتواند rom خود را به طور تقریبا کامل بدست آورد.
اما برایrom  مفصل هیپ بهتر است از تمرینات و حرکاتی که در فریم انجام می شود استفاده کرد چون اندام سنگین و بزرگ می باشد و کنترل حرکات آن برای تراپیست مشکل می باشد به همین خاطر یکسری مفاصلی چون هیپ و زانو و شانه را که تمرینات rom  آن نیازمند نیرو و دقت بیشتری می باشد را در فریم انجام می دهیم .
Shoulder whed  : برای ram مفصل شانه و آرنج استفاده می شود و برای مریض های  frozen shoulder بسیار مناسب می باشد.
Wrist enercise : جهت rom  و تقویت عضلات مچ کاربرد دارد.
قسمت دوم
تمرینات  pnf شامل d1f  d2f  d1e  d2e می باشد که برای اندام فوقانی و تحتانی  انجام می شود . تمرینات برای ریکاوری سالمندان بعد از سکته بیشتر صورت می گیرد که فرد توانایی باز آموزی  الگوهای حرکتی خود را پیدا کند.

                                                     
قسمت سوم

Parallelbar : این تمرین برای آن  دسته از سالمندان یا بیمارانی  که  balande  مناسبی ندارند و یا به طور مستقل توانایی راه رفتن خود را از دست داده اند و یا الگوهای نامناسبی از  walking  را دارند انجام می شود . به این صورت که آینه روبه روی parallel   فرد یک فید بک بینایی می دهد که فرد الگوهای غلط راه رفتن خود را اصلاح کند.
دوچرخه ثابت : جهت تقویت عضلات اندام تحتانی rom  صورت می گیرد و با اموزش دادن الگوهای مناسب به فرد می تواند به یک ورزش هوازی تبدیل شده و به  سطح ارتقا سلامت فرد کمک کند .
واکر : یک وسیله ی کمکی جهت افرادی که به طور مستقل توانایی راه رفتن را ندارند با این وسیله  به فرد نحوه ی درست قدم گذاری و راه رفتن آموزش داده می شود و با تمرین های مکرر فرد کم کم وابستگی خود را به واکر یا عصا کم می کند تا در نهایت  بتواند به طور مستقل راه رود.
قسمت چهارم
الکترو تراپی : شامل  EES + TENS + IF + DS  و ... می باشد که با توجه به ضایعه مربوطه نوع جریان مناسب را انتخاب می کنیم .
به صورت نمونه : fes  جهت تقویت عضلات و تحریک عصب برای حفظ جریان های عصبی و تقویت آن صورت می گیرد که بیشتر در سالمندانی که دچار ضایعه عصبی مرکزی یا محیطی شده باشند  انجام می شود مثل سکته مغزی ، پارکینسون و ms
Tens
 برای کاهش pain و جریان خون منطقه انجام می شود مانند ضایعات ارتوپدیک و ماسکلو اسکلات که با توجه به نوع جریان انتخابی برای فرد نحوه ی الکترود گذاری متفاوت می شود.