دفاع از خود یا همان دفاع شخصی به اقداماتی اطلاق می شود که شخص برای حراست از سلامتی ، خانواده یا اموال خود به‌ عمل می آورد. دفاع از خود عنوانی است که بصورت عام به تمام ورزش های رزمی و در همه کشورهای جهان می تواند اطلاق شود. در واقع هر یک از ورزش های رزمی نوعی دفاع از خود محسوب می شود، زیرا فلسفه وجودی این ورزش ها، برتری و پیروزی کاربرِ هر یک از سبک های رزمی میباشد، دفاع از خود قسمت های مختلفی از جمله دفاع با دست خالی در مقابل مهاجمین بدون سلاح یا با سلاح سرد و یا دفاع با سلاح سرد در مقابل مهاجم می باشد.
در مجموع در بحث هنرهای رزمی مبحث تخصصی وجود دارد به اسم هسته مرکزی (Inner Core) که به دو قسمت درونی یا درونگرا (Internal) و بیرونی یا برونگرا (External) تقسیم میشود.
هنرهای رزمی درونگرا (Internal) : 
به هنرهای رزمی گفته میشود که بحث اولیه و اصلی آنها پرورش و قدرتمند کردن درون یا روح کاربر میباشد ، مانند هنررزم تایچی چوان.
هنرهای رزمی برونگرا (External) :
به هنرهای رزمی گفته میشود که بحث اولیه و اصلی آنها پرورش جسمانی و قدرتمند کردن فیزیک و ذهن کاربر برای مواجه با حریفی است که به آن حمله میکند.
که به دو دسته قهرمانی (Champion Ship) و یا مبارزین خیابانی (Street Fighter) تقسیم میشود..
نکته اصلی اینجاست که هنرهای رزمی یی که به طور کلی مبحث دفاع از خود را آموزش میدهند در شاخهء مبارزین خیابانی قرار میگیرند.

                                             
نکات مهم :
۱. دفاع از خود به شما آموزش و تمرین میدهد که هنگام درگیری اصل اول روانشناختی روبه رو شدن با مهاجم، آرام کردن او و به آرامش دعوت کردن حریف میباشد و به هیچ وجه به دنبال شروع درگیری و آسیب رساندن به خود و مهاجم نباشیم.
۲. دفاع از خود , تفریح و سرگرمی نیست.
۳. دفاع از خود به شما آموزش و تمرین میدهد که در مقابله با حریفان ، تحت تاثیر هیکل , غرور ، چهره و زبان هتاک حریف قرار نگیرید. 
۴. دفاع از خود به شما آموزش و تمرین میدهد که به هیچ عنوان بزرگی هیکل , نشانهء کارایی بیشتر و قدرت عضلانی نیست.
۵. دفاع از خود به شما آموزش و تمرین میدهد که در درگیری ها باید به سرعت تکنیک و یا تاکتیکی را انجام دهید و نگذارید شخص قویتر قدرتش را بازیابی کند .
۶. دفاع از خود به شما آموزش و تمرین میدهد که باید هوشیار باشید , احتمال آسیب رساندن به مهاجم را کاهش دهید.
سه دلیل مهم برای یادگیری دفاع شخصی:
۱. محافظت از خود در تمامی شرایط
ما هر روزه خبرهای زیادی درباره ی  قتل، آدم ربایی و دزدی در اخبار می شنویم. در واقع تنها بیرون رفتن در شب ترسناک شده است. ولی مطمنئا زمانی پیش خواهد آمد که مجبور به بیرون رفتن در شب شوید. بنابراین بسیار معقول و هوشمندانه است، اگر یاد بگیرید که چگونه در مواجهه با افراد شرور از خودتان دفاع کنید. افراد زیادی در اطرافتان هستند که می توانند به شما آسیب برسانند، ولی با یادگیری تکنیک هایی مثل مشت زنی، قفل کردن و لگد کردن شانس بیشتری برای در امان ماندن به خود می دهید.
۲. تقویت اعتماد به نفس
شما با فهمیدن اینکه می توانید از خودتان دفاع کنید به اعتماد به نفس بیشتری خواهید رسید و روحیه ی بهتری خواهید داشت. مطمئناً اعتماد به نفستان با یادگیری آن تکنیک ها و تاکتیک ها بهتر از قبل خواهد شد. در واقع اگر در هر شرایطی از خودتان به خوبی دفاع کنید به اعتماد به نفس بیشتر خود کمک کرده اید.
3. تقویت قوای ذهنی و فیزیکی و روحی
با یادگیری هنرهای رزمی به بهبود هر چه بیشتر قوای ذهنی و فیزیکی خواهید رسید. بنابراین ماهیچه و مغز به درستی و با ریتمی منظم شروع به حرکت و پیشرفت میکنند و در کنار این شما از روحی قدرتمند و بزرگ برخوردار میشوید که نه تنها در مواجه با حریفان بلکه در تمام زندگی نیز کمک حال شما خواهد بود و میتوانید از شرایط خیلی سخت با قدرت و تمرکز روحی بیشتری عبور کنید.