محروم کردن از تقویت مثبت شکل بی اعتنایی است ، تنها ماندن کودک وفکر کردن باعث اصلاح سازی ، از مکان غیر جذاب برای کودک استفاده می کنیم ومکانی باشد که به شخصیت کودک توهین نشود.

زمان محرومیت حداکثر 5 دقیقه میباشد، اگرمسیر محرومیت را بهم ریخت بعد ازاتمام دوران محرومیت باید فرصت داده شود تا کودک مکان را جمع آ وری کند.

 

( جریمه کردن)

حذف مقداری از تقویت کننده های یک کودک در ازای  رفتار نامطلوب گفته میشود، فرد مدتی از دریافت تقویت محروم بماند مثال: کسر پول تو جیبی

 

( جبران کردن )

فرصت داده میشود که کودک مرتکب رفتار نامطلوب شود برای جبران عمل خلاف خود آن را اصلاح کند.بعنوان مثال: جمع آوری خرده بیسکویت های روی زمین ریخته شده توسط کودک

 

 

 

 

( تنبیه )

یک محرک آ زار دهنده یا یک تقویت کننده منفی به دنبال یک رفتار نامطلوب که نتیجه اش ضعیف شدن یا کاهش احتمال بروز آن رفتار است بطور مثال فلفل ریختن در دهان کودک یا تنبیه فیزیکی

 

(روش مونته سوری)

بااستفاده ازد ست ،کاردستی و کار گروهی پایه گذاری شده است .

تقویت قوه خلاقیت و عملکرد ذهنی کودکان

کودکان را باید هنگام کار با یکد یگر آ زاد گذاشت در صورت نیاز کودکان ،به آ نها مشاوره دهند ویا راهنمایی شان کنند.

 

( روش والدروف)

بر اساس تخیل ،تصور وتقلید است ترکیبی از هنر وبازی ،کنچکاوی وقدرت ابتکار کودکان را افزایش می دهند در کارگاه وبه صورت جمعی انجام می گیرد ، کار در باغچه ، اجرای تئاتر وکارهای هنری در این روش سیستم آموزشی با کیفیت صورت میگیرد.

 

( روش آموزش فاصله دار)

بر پایه تکرار بنا گذاشته شده مطالب بصورت فشرده تکرار میشود در بین آنها کودکان باید استراحت کنند برنامه های آ موزشی را به بخش های کوچکتری تقسیم می کنند.