تلفن : 22001072

آدرس : تهران ، خیابان شریعتی ، خیابان پل رومی ، خیابان شریفی منش ، بن بست آذر ، بیمارستان اختر

بیمه طرف قرار داد بیمارستان اختر

 • تأمین اجتماعی
 • خدمات درمانی
 • نیروهای مسلح
 • شهرداری
 • صدا و سیما
 • بانک تجارت
 • سازمان بهزیستی
 • کمیساریای سازمان عالی ملل
 • ورزشی
 • بیمه تکمیلی بیمه ایران
 • معاونت درمان تصادفی

بیمارستان در سال 1325 توسط خانم اختر الملوك سهرابی وقف هلال احمر گردیده است . ساختمان مرکزي درسال 1332 تأسیس گردیده و تحویل ارتش آمریکا شده است که داراي بخشهاي زایمـان ،ارتوپدي ،دندانپزشکی ،چشم پزشکی ،پوست واعصاب و روان بوده است. ساختمانهاي شماره 1 و 2 فرمانفرمائیان نیز که در تاریخ 15/3/1358 در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفتـه بـود مجموعـاً بـا ساختمان مرکزي به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشـکی واگـذار گردیـدوازاین تـاریخ بانـام بیمارستان اختر با 13 تخت وپرسنل منتقل شده ازانجمن توانبخشی ، بهـداري اسـتان و بیمارسـتان شفایحیاییان شروع بکارنمود و در مساحتی حدود 10390 مترمربع به خدمت رسانی مشغول گردیـد .

پس از ادغام بهداري و دانشگاهها در سال 1365 به عنوان مرکز پزشکی آموزشی درمانی جزء واحـد هاي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی قرار گرفت . فعالیت اساسـی و عمده بیمارستان در رشته تخصصی وفوق تخصصی ارتوپدي می باشد . با توجه به بازسازي هاي انجام گرفته در بیمارستان که از سال 92 آغاز گردید کلیه بخشهاي 1و2و3 بازسازي کامل گریده و با تجهیزات کامل و اتاقهاي استاندارد در بالاترین مرتبه خدمات و سرویس دهی انجام وظیفه می نمایید در حال حاضر بیمارستان داراي درجه یک مثبت ارزشیابی بیمارستان هاي دولتی میباشد.