1- تا جایی که میتوانید مشتری را متقاعد کنید که خط چشم خیلی پهن یا دم بلند تاتو نکند.چون به مرور زمان پلک افتاده میشود و گوشه های چشم به سمت پایین متمایل میشود و شکل تاتو بد فرم میشود.

2-توجه به پلک ها اگر پلک خیلی افتاده فقط بین مژه یا خط چشم ظریف اگر یک پلک افتادگی دارد پس خط چشم را براساس عیب پلک افتاده کار کنید

3- پلک را زیاد نکشید خط چین دار و ناصاف میشود

4- بی حسی را به هیچ روشی تزریق نکنید

5- از رنگ کاربن بلک با جت بلک  استفاده نکنید چون تم پر کلاغی دارن و بعد سرمه ای و سبز میشن

6- اگر به مشکی بودن رنگتان شک دارید داخل رنگتون یک قطره نارنجی بریزید

7- رنگ زیر پوست کدر میشود. قول رنگ براق را ندهید

8- فشار دست ضامن گیرایی کار نیست باعث پارگی مویرگ و کبودی و پخش رنگ میشود

9- رنگ رقیق کار سطحی و پخش رنگ در پی دارد

10 - خط چشم را با سوزن سه سر بزنید  1 سر هم قابل استفاده است  دلیل پارگی با هر سوزنی امکان دارد باید زیاد فشار ندهید

سوزن 1 سر فقط خط ظریف و کم جلوه دارد

11- بعد از طراحی شکل خط چشم با پماد بی حسی به مدت نیم ساعت پلک را بی حس کنید . در حین کار مرتب از کمپرس یخ استفاده کنید و اگر درد داشت بی حسی رو با میکرو براش روی خراش بمالید و بعد کامل پاک کنید.

12- بعد کار قطره استریل استفاده شود و روزانه یک قطره مشتری بریزد.        

13- پماد بتازونیت روزی دو تا سه بار در صورت مشکوک بودن به عفونت پماد جنتامایسین چشمی استفاده شود

14- ترمیم بعداز  یک تا دو ماه.