مدرسه سالم علاوه بر داشتن محیط اجتماعی و روانی و آموزشی سالم باید شامل فضای بهداشتی و سالم (آبخوری بهداشتی، دستشویی بهداشتی، پایگاه تغذیه سالم، دفع بهداشتی فاضلاب) نیز باشد.

مدرسه فضای اجتماعی خاصی است که آموزش و رشد شخصیت کودکان به روش­های صحیح و مناسب صورت می گیرد.

آبخوری بهداشتی

 • منظور آبخوری است که کف و بدنه آن قابل شستشو و دارای شیب مناسب به طرف کف شور و مجهز به شتر گلو بوده و سیستم جمع آوری بهداشتی فاضلاب متصل باشد .(طبق آئین نامه بهداشت محیط مدارس(

دستشویی بهداشتی

محلی است که جهت شستشوی دست و روشویی مورد استفاده قرار می­گیرد و ضوابط مندرج در ماده ۲۰ آئین نامه بهداشت محیط مدارس در آن رعایت شده باشد.

توالت بهداشتی

منظور توالتی است که دارای حداقل شرایط زیر باشد:

 1. دارای دیوار، سقف و در باشد.
 2. نور اتاقک توالت کافی باشد.
 3. برای شستشو آب دسترسی داشته باشد.
 4. سره مستراح سالم و قابل شستشو باشد (فاقد شکستگی)
 5. دیواره های توالت تا ارتفاع ۱۵۰ سانتمتر قابل شستشو باشد.
 6. کف توالت دارای شیب مناسب به سمت سره بوده و قابل شستشو باشد.
 7. جریان هوا جهت تهویه وجود داشته باشد، یعنی هواکش برقی یا پنجره توری دار بازشو باشد.
 8. دارای چاه فاضلاب یا مخزن جمع آوری و یا به شبکه جمع آوری عمومی فاضلاب متصل باشد.

پایگاه تغذیه سالم (بوفه) بهداشتی

منظور مکانی است است که حداقل دارای شرایط زیر باشد:

 1. مکان مناسبی داشته باشد .
 2. دارای تهویه و نور مناسب باشد.
 3. دارای دستشویی بهداشتی باشد.
 4. سقف باید صاف و بدون شکاف باشد.
 5. دارای دیوار قابل شستشو و بدون درز و شکاف باشد.
 6. دارای یخچال مناسب جهت نگهداری مواد غذایی باشد.
 7. متصدی دارای کارت معاینه پزشکی معتبر ، گواهینامه آموزش بهداشت عمومی معتبر و روپوش به رنگ روشن و تمیز باشد
 8. در، پنجره، قفسه، ویترین، میزکار و …. از جنس مقاوم،‌ سالم،‌ بدون ترک خوردگی و شکستگی و قابل شستشو باشد.
 9. کف آن قابل شستشو و مجهز به کف شور باشد و کف شور از طریق شتر گلو به مجرای فاضلاب رو متصل باشد.
 10. عرضه و فروش مواد خوراکی غیر مجاز، بدون بسته بندی، فله ای، فاقد پروانه ساخت، فاقد پروانه بهداشتی، فاقد مهر استاندارد، ‌بدون درج تاریخ مصرف، تاریخ مصرف گذشته و مواد غذایی که از نظر ظاهری علائم فساد در آن مشاهده شده است مبادرت نمایند.

مواد خوراکی غیر مجاز

کلیه خوراکی های غیر مجاز که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخشنامه های مختلف و با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش غیر قابل مصرف در مدارس اعلام می گردد.

دفع بهداشتی فاضلاب

منظور سیستم فاضلابی است که طبق اصول بهداشتی به چاه­های جاذب با مخزن سپتیک و یا شبکه جمع آوری و دفع وصل می گردد.

بازرسان بهداشت محیط در مدارس لازم است موارد ذیل را در برنامه های بازرسی بگنجانند:

 1. پیگیری نتایج نمونه برداری آب
 2. ارزیابی مدرسه از نظر ایمنی
 3. ارزیابی مدرسه از نظر ضوابط ارگونومی
 4. پیگیری نتایج نمونه برداری آب
 5. تنظیم برنامه زمان­بندی بازدید از مدارس
 6. ارزیابی مدرسه از نظر جمع آوری زباله
 7. پیگیری نتایج نمونه برداری آب
 8. نمونه برداری از آب مدرسه و ارسال به آزمایشگاه
 9. پیگیری نتایج نمونه برداری شیر مدرسه طبق دستورالعمل
 10. پیگیری نتایج نمونه برداری مواد غذایی طبق دستورالعمل
 11. ارزیابی مدرسه از نظر آب آشامیدنی و آبخوری و دستشویی
 12. اعلام نواقص به مدیر مدرسه و پیگیری با همکاری آموزش و پرورش
 13. ارزیابی مدرسه از نظر مساحت و فضای فیزیکی مدرسه و کلاس­های درس
 14. ارزیابی مدرسه از نظر سیستم دفع فاضلاب و سرویس­های بهداشتی
 15. ثبت نواقص بهداشتی موجود در پرونده بهداشتی مدرسه و کارت تعقیب بهداشتی
 16. بازدید و کنترل بهداشتی مدارس و اولویت بندی مشکلات بهداشت محیطی مدرسه
 17. نمونه برداری از شیر و مواد غذایی مدرسه و ارسال به آزمایشگاه (در صورت نیاز)
 18. تطبیق بند به بند مواد آئین نامه بهداشت محیط با توجه به چک لیست بهداشت محیط مدرسه
 19. نظارت بر اجرای دستورالعمل­های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در عرضه مواد غذایی مجاز
 20. نظارت بر عرضه و توزیع شیر مدرسه طبق دستورالعمل اجرائی با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش
 21. ارزیابی مدرسه از نظر عرضه مواد غذایی و اعمال قانون ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی
 22. کنترل و نظارت بر وضعیت ایمنی مدرسه، بهبود موارد ایمنی در مدرسه طبق استانداردهای اعلام شده از طرف وزارت بهداشت، سازمان استاندارد و وزارت آموزش و پرورش
 23. پیگیری جهت احداث و بهسازی سرویس­های بهداشتی مدارس فاقد سرویس بهداشتی با همکاری آموزش و پرورش
 24. اعلام نتایج بازرسی از وضعیت بهداشت محیط مدرسه بمنظور رتبه بندی مدارس از لحاظ سلامت محیط به مدیر مدرسه.