گروه کالا و خدمات
اطلاعات تماس

شعبه شماره ۱: اندرزگو، نبش اشکستان پور جنوبی
توضیحات

جگر، دل، قلوه، کباب لقمه، کباب ترش، کباب چنجه، جوجه کباب، شیشلیک
نان داغ، کباب داغ تهیه شده از گوشت گوسفندی تازه آذربایجان
جگرکی شبزدگان