گروه کالا و خدمات
(شبانه روزی)
سرویس ویژه فرودگاه امام خمینی