گروه کالا و خدمات
با مجوز رسمی از اتحادیه
شهر و شهرستان
با کارگران ورزیده و مجرب