گروه کالا و خدمات
تضمین قبولی در رشته های پزشکی و مهندسی های شریف
ارائه جزوه تشریحی و تستی
دوجلسه اول نیم بها