گروه کالا و خدمات
دریافت سرویس در ۲۰ دقیقه
تحویل سرویس در ۲ دقیقه
موتور سیکلت - وانت بار