در این ایام به خصوص خانواده هایی که مادر شاغل است و برای نگهداری فرزندشان مشکل دارند درخواست
بازگشایی مهدهای کودک را داشتند، بنابراین حتما از بازگشایی دوباره مهدهای کودک استقبال خواهد شد.
مهد کودک عالوه بر مکانی برای نگه داری کودکان زیر 6 سال، در تابستان مکانی برای سرگرمی کودکان 6 تا
12 سال نیز محسوب می شود.

 


شرح موضوع:
جامعه باید با ویروس کرونا با وجود همه پیچیدگی هایی که دارد سازگار شود و نمی توان همه فعالیت های
جاری را متوقف کرد، بازگشایی فعالیت هایی مثل مهدهای کودک باید با رعایت جدی دستور العمل های
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی باشد و نظارت بر اجرای دستورالعمل های بهد اشتی و فاصله گذاری اجتماعی
از طریق مرکز بهداشت هر منظقه و هم سازمان بهزیستی انجام شود .
رعایت دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در مهدهای کودک از چندجهت قابل رصد است،
عالوه بر نظارت های مراکز بهداشت و سازمان بهزیستی، گزارش های والدین و حتی بچه ها به والدین شان
درخصوص رعایت دستورالعمل های بهداشتی را داریم، در عین حال که کسانی که مهد دایر می کنند نیز
گزینش ها و صالحیت های مختلفی را طی کرده اند، ولی باز هم ممکن است درصدی از خطا رخ دهد که تا
جایی که امکان دارد پیشگیری از آن را می توان رصد و کنترل کرد.
پروتکل های بهداشتی مهدهای کودک در ایام بازگشایی
-ضدعفونی کامل مهدکودک شامل تجهیزات، اسباببازیها، محیط و کلیه مکانها چون دستشویی و... قبل از
بازگشایی و در پایان هر روز، عدم استفاده از فضاهای بازی مشترک مانند تاب، سرسره، حوض توپ و...، تعطیلی
برنامه ها و فعالیت هایی که نیاز به تحرک باال است، حضور پرسنل مهدکودک با وسایل و تجهیزات بهداشتی نظیر
دستکش و ماسک و رعایت پروتکل های مربوطه، ف تهیه و در اختیار قراردادن مواد ضدعفونی کننده به پرسنل،
نظارت ویژه مربیان بر شستشوی صحیح دست کودکان و موارد نظافتی، به همراه داشتن ماسک و وسایل نظافت
انفرادی توسط کودکان در کیفی مخصوص، خارج کردن کفشها از محیط داخلی، تغییر چیدمان کالس ها و پخش
کودکان در فضاهای مختلف مهد با حضور مربی و تأکید بر انجام فعالیت های انفرادی یا با حفظ فاصله مطمئن،
عدم حضور اولیا و اشخاص متفرقه در محیط مهدکودک، آموزش اولیا جهت اجرای پروتکل بهداشتی و اعالم ساعت
تحویل و ترخیص که موجب تجمع اولیا و معطلی نگردد، اخذ تعهد از اولیا مبنی بر اطالع رسانی به مهدکودک درصورت ابتالی نزدیکان کودک به کرونا )و عدم پذیرش کودک در ایام قرنطینه( از جمله پروتکل های اعالمی بهزیستی به مهدهای کودک است.


نتیجه گیری:
باتوجه به پروتکل های ارائه شده و نظارت چندجانبه بر روی موسسات مهدهای کودک و هم چنین اینکه نیاز
مادران شاغل شامل پرستاران و دکتران که مدافعان سالمت در این شرایط هستند ، به مکانی امن و مطمئن برای
سپردن کودکان خود هستند؛ نیاز به باز گشایی مهدکودک ها به وفور دیده می شود.
این نکته را نیز در نظر داشته باشیم که در شرایط به وجود آمده باید راهی را انتخاب کرد که کمترین آسیب به
جامعه وارد شود.
از جهت دیگر با بازگشایی موسسات غیرقانونی برای نگهداری کودکان و به مرور افزایش این موسسات، برای امنیت
خاطر والدین نیاز به بازگشایی مهدکودک ها مشهود است.