گروه کالا و خدمات
۱۵ سال پیش
رویای ما این بود که سهمی در آموزش نسل جدید داشته باشیم تا از این طریق بخشی از مسئولیت احتقاعی خود را به انجام رسانیم